تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : جعفر دوستي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر عنايت اله يزداني

تاريخ دفاع : 11/2/86

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : دکتر علي اميدي

بررسي پيشنهادهاي مربوط به اصلاحات ساختاري در شوراي امنيت سازمان ملل متحد وآينده ي آن

چكيده

سازمان ملل متحد مهمترين نهاد بين المللي است که دامنه فعاليت آن از صلح و امنيت بين المللي گرفته تا مقابله با ايدز، سوادآموزي، حقوق بشر و بسياري از موضوع هاي خرد و کلان را در سرتاسر جهان در بر مي گيرد. شوراي امنيت هم، گر چه يکي از شش رکن اصلي سازمان ملل متحد است، اما عملکرد ارکان سازمان ملل طي شش دهه گذشته، به خصوص طي دوره پس از جنگ سرد، جاي هيچ ترديدي باقي نگذاشته است که شوراي امنيت در عمل مهمترين رکن سازمان ملل است؛ اما ترکيب کنوني شوراي امنيت انعکاس دهنده موازنه قدرت در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم است و اين ترکيب با وضعيت امروز جهان و شرايط حاکم بر روابط بين المللي انطباق ندارد. امروزه با تغيير ساختار نظام بين الملل پس از جنگ سرد و ظهور قدرت هاي جديد در صحنه نظام بين الملل و با توجه به جند برابر شدن اعضاي سازمان ملل متحد، اصلاح ساختار شوراي امنيت سازمان ملل متحد ضروري به نظر مي رسد. هدف اين پژوهش بررسي لزوم اصلاح ساختار شوراي امنيت و پيشنهادهاي مطرح شده در اين مورد و همچنين بررسي چشم اندازهاي آتي درباره اصلاحات در ساختار شوراي امنيت مي باشد.

با توجه به نتايج بدست آمده گر چه اصلاح ساختار شوراي امنيت جهت تطبيق با واقعيت هاي جهان کنوني مطلوب و ضروري است اما با توجه به واقعيت هاي سياسي تحقق آن آسان نخواهد بود. علت اين امر هم، ناشي از مجموعه عواملي است که اهميت بسيار زياد شوراي امنيت به عنوان تنها نهاد بين المللي با اختيارات وسيع در حوزه صلح و امنيت بين المللي در رأس آنهاست.