تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهدي صباغي نژاد مهرجردي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

تاريخ دفاع : 23/12/85

رشته و گرايش : روابط بين الملل

استاد مشاور : دکتر عليرضا آقاحسيني

امكان تحقق دموكراسي در طرح خاورميانه بزرگ

چكيده

تحقق دموکراسي در يک جامعه داراي شرايط و ويژگي هاي خاصي است. در واقع براي اينکه يک نمونه دموکراسي موفق در يک جامعه به منصه حضور برسد مي بايست آن جامعه داراي شرايط و ويژگي هايي مثل شرايط مناسب اقتصادي، سياسي و اجتماعي و .... باشد تا يک نمونه دموکراسي موفق در آن حضور يابد.

از جمله مناطقي که امروز ايالات متحده مي خواهد دموکراسي را در آن گسترش دهد منطقه خاورميانه است که اين هدف به دنبال حوادث تروريستي 11 سپتامبر به منظور کاهش عمليات تروريستي مطرح شد. به عبارتي ايالات متحده خواهان اين است که با گسترش دادن دموکراسي از گسترش تروريسم جلوگيري کند. در راستاي اين هدف بود که ايالات متحده طرحي به نام طرح خاورميانه بزرگ ارائه داد.

اين رساله قصد دارد به بررسي اين موضوع بپردازد که اساساً در طرح خاورميانه بزرگ امکان تحقق دموکراسي وجود دارد يا خير؟ بدين منظور ابتدا ما به بررسي سياست ها و استراتژي هاي ايالات متحده در منطقه در طول دهه هاي گذشته و امروز مي پردازيم تا با شناخت و ديد کامل‌تري بتوانيم به هدف آمريکا که دموکراتيک سازي اعلام شده نگاه کنيم. در ادامه به بررسي خود طرح خاورميانه بزرگ پرداخته ايم که اساساً طرح خاورميانه بزرگ چيست و به دنبال چه اهدافي است؟ آيا صرفا فقط به دنبال گسترش دموکراسي است يا اهداف ديگري هم در خود جاي داده است. هم چنين در اين قسمت به بررسي واکنش کشورهاي عربي و اروپايي نسبت به طرح پرداخته شده که نکته مشترک ما بين آنها اعتراض به وارد کردن دموکراسي بدون توجه قرار دادن به شرايط داخلي جوامع است. در ادامه در فصل آخر ما بررسي اين موضوع پرداخته ايم که آيا اساساً کشورهاي خاورميانه از لحاظ شرايط داخلي، داراي وضعيت مناسبي براي پذيرش دموکراسي هستند يا خير. نتايج بدست آمده از اين تحقيق حاکي از اين است که کشورهاي خاورميانه از لحاظ شرايط داخلي براي پذيرش دموکراسي داراي وضعيت مناسبي نيستند و هنوز براي قرار گرفتن در پروسه دموکراسي سازي در وضعيت مطلوب قرار نگرفته اند. از آنجا که درگسترش دموکراسي در يک جامعه عوامل داخلي مهمتر و اساسي تر از عوامل خارجي است لذا ايالات متحده در تحقق هدف خود مبني بر گسترش دموکراسي در اين منطقه با مشکلاتي از قبيل نارضايتي مردم با سياست هاي ايالات متحده، مخالفت گروه هاي تروريستي با استقرار دموکراسي چون آنرا حکومت کفار مي دانند، عدم اجماع در بين دولتمردان کشورها براي پذيرش دموکراسي و ... مواجه است.