تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده علوم اداري و اقتصاد

رشته مديريت بازرگاني

گرايش بازاريابي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي تاثير خدمات پس از فروش شركت زيراكس بر ميزان رضايت مشتريان اين شركت در استان اصفهان

 مجيد رشيد کابلي مهندس حق شناس

دکتر بهرام رنجبريان

زهرا ياوري

80.7.10

1

بررسي عوامل مؤثر بر ميزان صادرات سيمان کشور

 دکتر مهدي جمشيديان دکتر حسن کلباسي

دکتر علي صنايعي

فرشيد بخشي جفرودي

80.7.28

2

بررسي عوامل مؤثر بر صادرات كاشي و سراميك دراستانهاي يزد و اصفهان

دکتر بهرام رنجبريان مهندس اصغر حق شناس

دکتر علي صنايعي

صديقه جاودان

80.11.6

3

بررسي نگرش صادر كنندگان در مورد تأثير عوامل توليد، بازاررساني و اطلاع رساني به بازار بر صادرات سنگهاي تزئيني و ساختماني در شهرستان اصفهان

 دکتر سيد کميل طيبي دکتر علي صنايعي

دکتر بهرام رنجبريان

مسعود اميديان

80.12.6

4

تجزيه و تحليل عوامل داخلي براي کسب مزيت رقابتي در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

دکتر کريم آذربايجاني

دکتر مهدي جمشيديان دکتر علي عطافر

رضا سعيدي

81.11.7

5

امکان سنجي استقرار تجارت الکترونيک در صنايع پتروشيمي اصفهان

-

 دکتر علي صنايعي دکتر حسن لباف

محمدعلي صرامي

82.7.5

6

بررسي ارتباط همکاري و عملکرد در بين مؤسسات صنايع دستي شهر اصفهان (مورد مطالعه : خاتم سازي)

دکتر سيد محمد مهدوي نيا

دکتر علي صنايعي

سعيد يزدان خواه

82.7.5

7

بررسي موانع توسعه و صادرات نرم افزار ايران

دکتر محمدحسين مشرف جوادي

دکتر علي صنايعي

علي اصغر قدردان جوان

82.7.30

8

انتخاب آميخته بازاريابي مناسب با استفاده از تكنيك AHP با رويكرد برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي مطالعه موردي : شركت كاشي مرجان

دکتر محمداسماعيل انصاري

دکتر سعيده کتابي

مظفر ناصري طاهري

82.7.30

9

بررسي تأثير خصوصي سازي بر بهبود عملكرد واحدهاي خصوصي شده شركت مخابرات شهرستان ورامين

-

 دکتر علي عطافر دکتر علي صنايعي

احمد فعالپور

82.10.29

10

مطالعه ويژگي هاي کارآفريني مديران ارشد صنايع غذايي اصفهان

دکتر محسن علامه

دکتر حسن لباف

ابراهيم ادهمي

82.12.3

11

بررسي عوامل موثر بر بازاريابي صادرات محصولات کارخانجات نساجي توليدکننده پارچه

 دکتر مهدي جمشيديان دکتر حسن کلباسي

دکتر علي صنايعي

محسن سليماني آب نيلي

83.4.1

12

تکنولوژي اطلاعات و تأ ثير آن بر اشتغال (مطالعه موردي: استان تهران)

دکتر نعمت الله اکبري

دکتر علي صنايعي

ابراهيم رسولي

83.4.1

13

بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات بازاريابي در فرآيند تدوين استراتژي شركتهاي موجود در فهرست IMI-100 (فهرست صد شركت برتر سال 1381) سازمان مديريت صنعتي

دکتر علي عطافر

دکتر مهدي جمشيديان

بهروز جوزي

83.4.6

14

بررسي تأثير مديريت بازاريابي بر افزايش فروش داخلي و جهاني محصول سوهان قم

دکتر مهدي ابزري

دکتر سيد محمد مهدوي نيا

مهدي درويش خاني

83.6.28

15

بررسي عوامل مؤثر بر نگرش خريداران فرش ماشيني با نام هاي تجاري متفاوت در شهر اصفهان

دکتر مهدي جمشيديان

دکتر بهرام رنجبريان

زياد دهقان

83.6.29

16

بررسي عوامل مؤثر بر ترجيح مشتريان در انتخاب يك بانك دولتي در شهر اصفهان

دکتر کريم آذربايجاني

دکتر بهرام رنجبريان

محمود غلامي کرين

83.6.30

17

بررسي اثر بخشي فعاليتهاي ترويجي انجام شده در زمينه بيمه هاي عمر توسط صنعت بيمه در شهر تهران

دکتر علي عطافر دکتر کريم آذربايجاني

دکتر بهرام رنجبريان

بهروز قدرت پور

83.6.30

18

بررسي تاثير تجارت الکترونيک بر توسعه صادرات فرش دستباف ايران

دکتر علي صنايعي دکتر مهدي جمشيديان

دکتر علي عطافر

شيرزاد شرف بک بيرانوند

83.6.31

19

بررسي رابطه بين کيفيت برنامه ريزي بازاريابي با عملکردصنايع مواد غذايي در شهر اصفهان

دکتر احمد روستا

دکتر بهرام رنجبريان

لطيف آقازاده

83.7.6

20

مطالعه عوامل موثر بر ترجيح مشتريان درانتخاب يك تلويزيون با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي مطالعه موردي:شهر اصفهان

دکتر سعيده کتابي

دکتر علي صنايعي

حيدر مرتضي پورهلق

83.11.28

21

بررسي خصوصي سازي رسانه سيماي جمهوري اسلامي ايران بر عملکرد و پيامدهاي آن در ايران

دکتر محمدحسين مشرف جوادي

دکتر مهدي جمشيديان

عليرضا رضواني

83.12.5

22

بررسي كارايي پرتفوي (سبد سهام) بيمه مركزي ايران

دکتر مهدي ابزري

دکتر محسن دستگير

حسين مشهدي علي

84.3.28

23

بررسي موقعيت و جايگاه بازار شركت فولاد آلياژي ايران و ارائه استراتژي هاي مرتبط با آن با استفاده از ماتريس ارزيابي موقعيت و اقدام استراتژيك

دکتر مهدي جمشيديان

دکتر علي صنايعي

محسن قاراکزليان

84.4.5

24

بررسي تأثير مدل EFQM به عملكرد شركت پالايش نفت بندعباس دکتر مجيد رشيدکابلي دکتر مهدي جمشيديان الهام اشرفي مجد 84.4.18 25

قيمت گذاري استراتژيک براي شومينه گازي جديد شرکت مهيا گاز در منطقه اصفهان

دکتر بهرام رنجبريان دکتر اصغر حق شناس

دکتر محمدکاظم عمادزاده

فرشيد باقرنژاد زواره

84.6.30

26

بررسي تاثير تجارت الکترونيک بر توسعه صادرات صنعت داروسازي ايران دکتر مهدي جمشيديان دکتر بهرام رنجبريان دکتر علي صنايعي عباس علوي شاد 84.7.30 27
بررسي عوامل موثر بر استنباط گردشگران خارجي در مورد وجهه ايران به عنوان يک مقصد گردشگري دکتر سعيده کتابي دکتر بهرام رنجبريان حسن قنبري 84.10.12 28
بررسي عوامل مؤثر بر صادرات سنگهاي ساختماني به کشورهاي حوزه خليج فارس دکتر اصغر حق شناس دکتر مهدي جمشيديان دکتر علي صنايعي علي صفامهر 84.11.18 29
بررسي تاثير تبليغات تجاري بر آگاهي و عمل خريد بيمه گذاران در زمينه بيمه هاي آتش سوزي در شهر اصفهان - دکتر محمدکاظم عمادزاده دکتر بهرام رنجبريان علي فومني 85.4.3 30
بررسي تاثير مديريت با مشتري بر كسب مزيت رقابتي بانك كشاورزي دکتر اصغر حق شناس دکتر علي صنايعي الهام اکبري 85.7.24 31
بررسي آمادگي شرکت ذوب آهن اصفهان جهت پذيرش مديريت ارتباط با مشتري دکتر اصغر حق شناس دکتر علي عطافر آرش حبيبي 85.7.30 32
بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان بانک کشاورزي و پارسيان در شهر اصفهان دکتر کريم آذربايجاني دکتر علي عطافر الهام وحدتي 85.11.17 33
اندازه گيري کيفيت خدمات بانكي با استفاده از مدل سروکوال در بانك صادرات شهر اصفهان، با تأكيد بر خدمات سپهر دکتر کريم آذربايجاني دکتر علي عطافر مرتضي شفيعي 85.11.30 34
رتبه بندي عوامل آميخته بازاريابي در تصميم خريد مصرف کنندگان خودروهاي پژو پارس، 206 و سمند در تهران دکتر اصغر حق شناس دکتر علي صنايعي حسين تيموري نژاد 85.12.20 35
بررسي عوامل موثربر انگيزش كاركنان شركت برق منطقه اي اصفهان بر اساس تئوري هرزبرگ دکتر اصغر حق شناس دکتر علي عطافر اطهر محمدي 85.12.22 36
تعيين وضعيت مديريت روابط با مشتري در شرکت ايکات (تهران، اصفهان و گيلان) دکتر اصغر حق شناس دکتر علي صنايعي فريده پوريوسفي 86.4.18 37
بررسي عوامل مؤثر بر تصميم خريد خودروهاي سمند و پرايد در شهر اصفهان دکتر بهرام رنجبريان دکتر مجيد رشيدکابلي علي زارع زاده مهريزي 86.5.30 38
عوامل موثر بر عملکرد تيم هاي مراقبت پرواز در فرودگاه امام خميني و مهرآباد و مرکز کنترل فضاي کشور ايران دکتر اصغر حق شناس دکتر محمداسماعيل انصاري علي معايرحقيقي فرد 86.5.31 39
رتبه بندي عوامل بازاريابي موثر بر کانال توزيع صادرات محصولات فولادي دکتر اصغر حق شناس دکتر بهرام رنجبريان جواد ابراهيميان دهاقاني 86.5.31 40
رابطه بين نگرش مشتريان و انتخاب آن ها در خريد اجاق گاز فردار در شهرکاشان در سال 1386 دکتر اصغر حق شناس دکتر بهرام رنجبريان رضا نخودکار حسن آبادي 86.6.13 41
بررسي عوامل مؤثـر بر فرآيند تصميم‌گيري خريداران صادراتي محصولات فولادي- مورد مطالعه: شركت سهامي ذوب‌ آهن اصفهان دکتر کريم آذربايجاني دکتر اصغر حق شناس دکتر بهرام رنجبريان سيد محمود حسيني اميري 86.6.17 42
عوامل موثر بر وفاداري مشتريان : مطالعه موردي بر مصرف کنندگان تايرهاي کاميوني در پايانه باربري شهرشيراز دکتر علي صنايعي دکتر بهرام رنجبريان حسين معيني 86.6.19 43
فضيلت هاي اخلاقي بازاريابي: بررسي ديدگاه متخصصين بازايابي و جامعه مصرف کننده دکتر بهرام رنجبريان دکتر محمداسماعيل انصاري سيد محمدسعيد کهنه پوشي 86.6.19 44
بررسي تأثير مديريت رابطه با مشتري (CRM) بر عملکرد کلي مؤسسات مالي شهر اصفهان دکتر سعيد صمدي دکتر مجيد رشيدکابلي امير قنبري برزيان 86.7.8 45
بررسي عوامل موثر بر قصد ترک خدمت کارکنان در شرکت گاز استان کرمانشاه در سال 1386 دکتر بهرام رنجبريان دکتر اصغر حق شناس دکتر مجيد رشيدکابلي حسين کاکايي ماوايي 86.7.22 46
بررسي عوامل موثر بررضايت مشتري از خدمات پس از فروش محصولات پارس خزر در شهر رشت در سال 1386 دکتر اصغر حق شناس دکتر بهرام رنجبريان آرش ثابت قلب قرباني 86.7.28 47
تأثير سودآوري در تأمين مسئوليت اجتماعي سازمان : بررسي ديدگاه کارکنان و مشتريان شرکت فولاد مبارکه دكتر آرش شاهين دکتر محمداسماعيل انصاري فاطمه بصيري 86.7.28 48
آمادگي براي پياده سازي مديريت روابط با مشتري؛ مطالعه ي موردي بانک صادرات تهران، حوزه ي غرب دکتر اصغر حق شناس دکتر علي صنايعي مهدي غلامي 86.12.25 49
تاثير ابزارهاي پيشبرد فروش بر واکنش‎هاي پس از خريد مصرف ‎کنندگان مواد غذايي (مورد مطالعه: فروشگاه‎هاي زنجيره‎اي رفاه شهرستان اصفهان) - دكتر حسين رضايي دولت آبادي دكتر مجيد رشيد كابلي سعيد علي زاده 87.6.6 50
رابطه بين كيفيت خدمات و ارزش نام تجاري در هتل‌هاي چهار ستاره و پنج ستاره استان‌هاي منتخب اصفهان و تهران - دکتر علي صنايعي دکتر اصغر حق شناس مهدي علي نواز 87.6.10 51
موانع و چالش‌هاي توسعه گردشگري داخلي در استان اردبيل دكتر آرش شاهين دكتر محمدحسين مشرف جوادي رحيم وجدان طالشمكائيل 87.6.18 52
شكاف ‌هاي داخلي كيفيت خدمات و تحليل ارتباط آن با رضايتمندي شغلي كاركنان در صنعت بيمه (مورد مطالعه: شركت بيمه ايران در استان اصفهان) دکتر بهرام رنجبريان دكتر آرش شاهين دکتر اصغر حق شناس زهرا ابوالحسني 87.6.23 53
تعيين و اولويت بندي عوامل رضايتمندي نمايندگي هاي فروش شرکت سايپا بر اساس روش FAHP دکتر اصغر حق شناس دکتر علي صنايعي محسن كريمي علويجه 87.6.25 54
طراحي يک مدل مفهومي براي پذيرش تجارت الکترونيک در موسسات کوچک و متوسط صنعتي اصفهان دكتر مجيد رشيد كابلي دکتر اصغر حق شناس دكتر علي صنايعي منيره صالح نيا 87.6.26 55
ارائه يك مدل تلفيقي از تحليل SWOT، به منظور تحليل استرات‍‍ژيك مشتري محور مورد مطالعه : بانك صادرات شهر اصفهان دکتر بهرام رنجبريان دكتر آرش شاهين ميثم علي پور 87.6.30 56
مقايسه اثربخشي شرکت‎هاي بيمه خصوصي و دولتي از ديدگاه رضايت بيمه‎ گذاران در شهر تهران با تاکيد بر بخش خسارت بيمه اتومبيل دكتر منوچهر افشين نيا دكتر علي عطافر رسول قلي زاده شغل آباد 87.8.28 57
عوامل مؤثر بر پذيرش تجارت الکترونيک از نظر مديران بنگاه­هاي کوچک و متوسط منطقه آزاد تجاري- صنعتي انزلي دكتر سيد كميل طيبي دكتر علي صنايعي تورج رضايي 87.8.29 58
عوامل مؤثّر بر شکل گيري تصوير ذهني مشتريان از بيمارستان هاي وابسته به سازمان تأمين اجتماعي و دانشگاه علوم پزشکي شهر اصفهان دکتر اصغر حق شناس دکتر بهرام رنجبريان سميه احمدزاده 87.9.16 59
تاثير بازاريابي اينترنتي بر افزايش درآمد هتلهاي شهر مشهد علي كاظمي دكتر علي صنايعي فهيمه نوعي 87.10.23 60
بررسي دلايل استفاده از بازاريابي رابطه مند در بين تامين کنندگان قطعات به شرکت سايپا دكتر علي شائمي دکتر بهرام رنجبريان مجتبي براري 87.11.7 61

 

رشته مديريت بازرگاني

گرايش مالي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

تاثير تکنولوژي اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتي و خدماتي استان اصفهان

 دکتر رحمان خوش اخلاق مجيد رشيدکابلي

دکتر مهدي جمشيديان

علي شائمي برزکي

72.6.9

1

خط مشي هاي تقسيم سود و تاثيراتشان بر ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر مهدي ابزري

دکتر علي جهانخاني

محسن صمدزاده

72.6.23

2

بررسي ارتباط بين ريسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر علي همداني

دکتر مهدي جمشيديان مرتضي ميرشمس شهشهاني

مجتبي پيرصالحي

72.7.20

3

بررسي روابط جو سازماني و رضايت شغلي در بين کارکنان ذوب آهن

 دکتر علي عطافر دکتر هوشنگ طالبي

 دکتر مهدي ابزري دکتر ابوالقاسم نوري

حسين رضائي دولت آبادي

72.9.30

4

بررسي عوامل تعيين کننده و موثر بر ساختار مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران

 دکترعلي جهانخاني دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر مهدي جمشيديان مرتضي ميرشمس شهشهاني

ناصر يزداني

73.4.4

5

بررسي و تجزيه و تحليل عوامل موثر بر ميزان سرمايه گذاري داخلي (توليدات صادراتي) در منطقه آزاد تجاري کيش

 دکتر محمد حقيقي دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر اصغر مشبکي

مجيد اکبري زحمتي

73.7.19

6

بررسي تاثير تعميم مارک محصول بر سهم بازار در صنايع غذايي و لوازم بهداشتي در شهر تهران

 دکتر مهدي جمشيديان مجيد رشيد کابلي

دکتر بهرام رنجبريان

امير محمدزاده

73.9.13

7

بررسي و تجزيه و تحليل سيستم ارزشيابي عملکرد کارکنان دولت (مورد دانشگاه اصفهان)

 دکتر مهدي جمشيديان محمود قضاوي

دکتر علي عطافر

هوشنگ صالحي

73.12.23

8

بررسي‌ كارآيي‌ داخلي‌ پخش‌ آگهي‌ بازرگاني‌ تلويزيوني‌ در صدا و سيماي‌ ج‌.ا.ا. مركز اصفهان‌

 دکتر مهدي ابزري ناصر ايزدي نيا

دکتر علي عطافر

مجيد جمشيدي

74.3.16

9

ارزيابي شيوه هاي مختلف خرده فروشي از ديدگاه مصرف کنندگان و تمايل آنها به تاسيس فروشگاههاي زنجيره اي در اصفهان

 دکتر رحمان خوش اخلاق مجيد رشيدکابلي

دکتر مهدي جمشيديان سيد عبدالحسين ساسان

بهمن سيف

74.4.7

10

آزمون مدل هاکمن-الدهام در پالايشگاه اصفهان

 دکتر هوشنگ طالبي مجيد رشيد کابلي

دکتر بهرام رنجبريان دکتر مهدي جمشيديان

محمدرضا تخت طاقديس

74.4.13

11

بررسي‌ پيامدهاي‌ نگرش‌ نامطلوب‌ دبيران‌ دبيرستانهاي‌ دولتي‌ شهر شيراز

 دکتر ابوالقاسم نوري دکتر هوشنگ طالبي

 دکتر مهدي ابزري مجيد رشيدکابلي

سيد علي مساوات

74.8.30

12

نگرش کارکنان شهرداري اصفهان نسبت به سيستم اطلاعاتي مکانيزه

 دکتر رحمان خوش اخلاق مجيد رشيدکابلي

 دکتر مهدي جمشيديان دکتر مهدي ابزري

مسعود هاشمي پور

74.8.30

13

مقايسه‌ تاثير انگيزاننده‌ها و پاداش‌ها بر جذب‌ و نگهداري‌ منابع‌ انساني‌ يروي‌ مقاوت‌ بسيج‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌

دکتر مهدي ابزري

دکتر علي عطافر

غلامعلي مجتبائي

74.9.7

14

بررسي‌ عوامل‌ موثر بر صادرات‌ فرش‌ دستباف‌ ايران‌

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر مهدي جمشيديان

علي قلي پور سليماني

74.10.19

15

بررسي‌تاثير فشارهاي‌ شغلي‌ بر رضايت‌ شغلي‌ و عملكرد شغلي‌ در بين‌ مديران‌ جهاد سازندگي‌ استان‌ اصفهان‌

 دکتر ابوالقاسم نوري دکتر محمدحسين علامت ساز محمدرضا اميني

دکتر مهدي ابزري

سيروس احمدي لياولي

75.2.17

16

رابطه‌ بين‌ برداشت‌ عدم‌ تساوي‌ در پاداش‌ و رضامندي‌ شغلي‌ در مجتمع‌ فولاد مباركه‌

 دکتر مهدي جمشيديان دکتر حسين مولوي

 دکتر مهدي ابزري مجيد رشيدکابلي

غلامحسين احمدي

75.2.17

17

بررسي اثر بخشي آموزش ضمن خدمت در واحدهاي سازمان سياحتي و مراکز تفريحي بنياد

دکتر عبدالحسين ساسان

دکتر علي عطافر

احمد ورزشکار

75.2.31

18

نقش‌ اطلاعات‌ حسابداري‌ در تصميم‌ گيريهاي‌ مديران‌ عالي‌ صنايع‌ سنگين‌ تحت‌ پوشش‌ سازمان‌ گسترش‌ و نوسازي‌ صنايع‌ ايران‌ در استان‌ مركزي‌

دکتر مرتضي ميرشمس شهشهاني

دکتر مهدي ابزري

حسن عابدي

75.5.27

19

تاثير آموزش ضمن خدمت بر افزايش کارايي کارکنان در اداره دارايي استان اصفهان بين سالهاي 69-73

 دکتربهرام رنجبريان دکتر محمود قضاوي

دکتر مهدي جمشيديان

اکبر رضائي خوئي

75.12.19

20

بررسي استراتژي هاي باريابي مناسب جهت توسعه صادرات در صنايع غذائي

منوچهر افشين نيا

دکتر مهدي جمشيديان

کورش کريمي

76.3.31

21

بررسي تاثيرانگيزاننده ها و پاداشها در نگهداري بسيجان جانباز شهرستان اصفهان در نيروي مقاوت سپاه

دکتر محمود قضاوي

دکتر علي عطافر

مصطفي مقامي

76.6.22

22

کاربرد مدل اطلاعاتي مديريتي نومن در بخش سفارشات خارجي گروه صنعتي مهيا گاز ايران

دکتر مهدي ابزري

دکتر مهدي جمشيديان

امير حسين صراف بانک

76.6.29

23

ارزيابي وضعيت تکنولوژي در شرکت فروسليس ايران

مهندس اصغر حق شناس

دکتربهرام رنجبريان

سيد محمدعلي اکرمي راد

76.6.29

24

بررسي تاثير عوامل موثربر انگيزش نيروهاي متخصص در صنايع چوب و کاغذ ايران (چوکا)

 دکتر ابوالقاسم نوري دکتر حسين مولوي

دکتر مهدي ابزري

پرويز حسن زاده ناوردي

76.6.30

25

بررسي تاثير پاداشهاي مالي بر افزايش توليد سرانه در شرکت سهامي ذوب آهن

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر مهدي جمشيديان

بهزاد کرمي

76.6.31

26

بررسي‌ تاثير مديريت‌ ثمربخش‌ بر عملكرد كاركنان‌ (آموزش‌وپرورش‌ شهرستان‌ قم‌)

دکتر مرتضي سامتي

دکتر حسن لباف

حسين سامعي

76.8.28

27

مطالعه‌ ويژگيهاي‌ موثر تبليغات‌ تجاري‌ تلويزيون‌ بريادآوري‌

دکتر حسين مولوي مجيد رشيد کابلي

دکتر بهرام رنجبريان

فرج اله فرجي نيا

76.8.14

28

ارزيابي‌ مهارتهاي‌ مديريتي‌ موردنياز مديران‌ صنعت‌ برق‌ دراستان‌ مازندران‌

دکتر مرتضي سامتي

دکتر حسن لباف

سيف اله يزدي

76.10.9

29

علل نارسائيهاي مرکز اطلاع رساني از ديدگاه استفاده کنندگان اطلاعات

 دکتر مهدي جمشيديان سيروس عليدوستي

دکتر مهدي ابزري

حميد کاظمي

76.12.25

30

بررسي‌ رابطه‌ رضايت‌ شغلي‌ و تعهد سازماني‌ : (مطالعه‌ موردي‌ كاركنان‌ مجتمع‌ فولاد اهواز)

دکتر حسين مولوي

دکتر بهرام رنجبريان

محمود عراقي

77.3.4

31

بررسي عوامل موثر بر ارتقاء کيفيت آموزش ضمن خدمت کارکنان بانک ملت استان اصفهان

دکتر محمود قضاوي

دکتر علي عطافر

پرويز معيني فرد

77.4.10

32

بررسي‌ عوامل‌ موثر بر رضايت‌ مشتريان‌ كفش‌ ملي‌ در شهرتهران‌

دکتر مرتضي سامتي

دکتر مهدي جمشيديان

ابراهيم نوري وکيل آبادي

77.4.17

33

بررسي اثرات فشار رواني ناشي از عوامل سازماني بر رضايت شغلي کارکنان شرکت برق منطقه اي زنجان

دکتر مرتضي سامتي

دکتر مهدي جمشيديان

ابوالفضل مقدم

77.6.31

34

بررسي‌ ساختار كانال‌ توزيع‌ جوجه‌ يكروزه‌ گوشتي‌ در صنعت‌ مرغداري‌ دراستان‌ تهران‌

دکتر مرتضي سامتي

دکتر بهرام رنجبريان

محمدرضا سهرابي راد

77.6.31

35

ارزيابي تأثير مديريت مشاركتي بر اثر بخشي كاركنان در شركت نفت بهران

دکتر مهدي جمشيديان

دکتر حسن لباف

رحيم رنجبر

77.7.-

36

سرمايه گذاري در تکنولوژي اطلاعات و تاثير آن بر عملکرد تجاري موسسات توليدي استان اصفهان

 دکتر مهدي ابزري دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر مهدي جمشيديان

احمدرضا اخوان صراف

77.8.20

37

کاربرد مدل تصميم گيري چند معياري براي تجزيه و تحليل سود شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(گروه صنايع غذايي، شيميايي، کاني غيرفلزي و نساجي) با استفاده از تئوري طراحي آزمايشات، طي دوره 75-71

دکتر عادل آذر

دکتر مهدي ابزري

احمدرضا صمصامي بوکت

77.9.30

38

مقايسه مالي (بهاي تمام شده)الگوهاي توليد برنامه در شبکه اول سيماي جمهوري اسلامي ايران

حسن جلال پور

دکتر مهدي ابزري

منوچهر محمدي

77.9.30

39

عوامل موثر در بهبود عملکرد نيروي کار در کارخانجات لوازم خانگي پارس

دکتر مهدي جمشيديان

دکتر حسن لباف

روزبه کورشي

77.11.3

40

بررسي روشهاي ترويج محصولات لبني (مطالعه موردي : محصول پنير پگاه در شهر اصفهان)

دکتر مرتضي سامتي

دکتر بهرام رنجبريان

سيد علي نبوي چاشمي

77.12.3

41

بررسي ميزان اثر بخشي آموزشهاي عمومي ضمن خدمت کارکنان اداره کل بنياد شهيد انقلاب اسلامي استان يزد

منوچهر افشين نيا

دکتر علي عطافر

احمد ابراهيمي دهشيري

77.12.12

42

مطالعه ساختار بورس پيمانهاي تحويل آتي کالا و ارز و پيشنهاد الگوي مناسب براي ايران

دکتر هوشنگ شجري

دکتر مهدي ابزري

اصغر عارفي

78.6.27

43

بررسي عوامل موثر بر بهبود سبک رهبري مديران سازمان حسابرسي

دکتر اسماعيل انصاري

دکتر مهدي جمشيديان

عطاا... حسن زادکردلو

78.7.5

44

بهينه سازي سبد سرمايه گذاري (پرتفوي) «مورد : شرکت سرمايه گذاري بانک ملي ايران»

دکتر شاهين شايان آراني

دکتر مهدي ابزري

مهدي شريفي خيرآبادي

78.7.6

45

بررسي نقش سيستم هاي اطلاعات مديريت در بهبود تصميم گيري مديران سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هاي تابعه

دکتر حسن لباف

دکتر مهدي جمشيديان

حبيب اله رحماني

78.8.30

46

بررسي ويژگيهاي استراتژيک داخلي صنايع پتروشيمي کشور از ديدگاه مديران اين صنايع

مهندس اصغر حق شناس

دکتر علي عطافر

نسرين يادگار

78.8.30

47

بررسي روشهاي ارزشيابي اختيار معامله و پيشنهاد مدل مناسب براي بازار سرمايه ايران

دکتر علي صنايعي

دکتر مهدي ابزري

مصطفي افشار طويناني

78.10.13

48

بررسي ديدگاه مشتريان پرايد در مورد کيفيت محصول در شهر اصفهان

 دکتر کريم آذربايجاني مجيد رشيد کابلي

دکتر بهرام رنجبريان

بيژن صدري

78.12.23

49

بررسي شفافيت اهداف سازماني بر عملکرد سرپرستان مجتمع فولاد مبارکه

دکتر مرتضي سامتي

دکتر مهدي جمشيديان

مسعود محمدخاني

78.12.24

50

بررسي عوامل موثر بر ميزان صادرات محصولات کارخانجات نساجي کشور

دکتر مهدي جمشيديان

دکتر علي صنايعي

حميد حق شناس

79.6.28

51

عوامل موثر بر تسهيلات اعطائي صادراتي بانک صادرات به بخش خصوصي(استان تهران)

دکتر مجيد صامتي

دکتر مهدي ابزري

سعيد شيخ الاسلام

79.7.9

52

بررسي رابطه بين سبک رهبري مديران(بر اساس نظريه ليکرت)و رضايتمندي کارکنان در مجتمع صنعتي احياء فولاد سپاهان و شرکتهاي وابسته

 مجيد رشيدکابلي مهندس اصغر حق شناس

دکتر مهدي ابزري

صفرعلي براتي

79.7.11

53

بررسي استراتژيهاي بازاريابي مناسب صادرات خرما مطالعه موردي بررسي صادرات خرماي استان بوشهر

دکتر علي صنايعي

دکتر بهرام رنجبريان

منيجه بحريني زاده

79.8.16

54

کاربرد سيستم توليد انعطاف پذير و تاثير آن بر سودآوري در شرکت مهيامان

دکتر فريماه مخاطب رفعيي

دکتر مهدي جمشيديان

علي باغبان

79.9.6

55

راهبردهاي کاهش وابستگي تکنولوژي صنعت فولاد و تاثير آن براشتغال زائي منطقه اي : مورد کاوي مجتمع فولاد مبارکه

 دکتر کريم آذربايجاني مجيد رشيد کابلي

دکتر مهدي جمشيديان

محمدرضا رضايي

79.9.7

56

بررسي عوامل موثر بر تصميم خريد پارچه فاستوني توليد داخل در شهر تهران

دکتر مرتضي سامتي

دکتر بهرام رنجبريان

حسن فروزان مهر

79.10.14

57

ارزيابي تاثير تبليغات شركت صا ايران در مورد گوشي هاي تلفن همراه بر وفاداري فروشندگان در شهر اصفهان

دکتر مجيد رشيدکابلي

دکتر بهرام رنجبريان

فرشيد محمدجوادي

79.12.15

58

بررسي تجارب فارغ التحصيلان دانشگاهها از کار در سه سال اوليه استخدام در دو موسسه مالي استان اصفهان

دکتر اسماعيل انصاري

دکتر حسن لباف

مرتضي رستگاري کوپائي

79.12.20

59

بررسي رابطه رضايت شغلي و تعهد سازماني در بين كاركنان ستاد سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت

دکتر مهدي ابزري

دکتر علي عطافر

مظاهر رضايي

79.12.22

60

ارزيابي وضعيت کيفيت زندگي کاري بر اساس نظرات کارکنان در اداره کل امور اقتصادي و دارايي شهرستان اصفهان

دکتر مهدي ابزري

دکتر حسن لباف

محمدسعيد رفيعي

79.12.23

61

بررسي علل افت و خيز بهره وري در کارخانجات بارش

مجيد رشيد کابلي

دکتر مهدي جمشيديان

سيد محمدحسن شهشهاني

79.12.23

62

بررسي حفظ ارزش حقيقي سرمايه در موسسات بيمه

دکتر کريم آذربايجاني

دکتر مهدي ابزري

سيد محمود پاکزاديان

80.3.21

63

بررسي كاربرد مدل آلتمن براي تعيين وضعيت ورشكستگي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنايع ساخت فلزات و نساجي)

مرتضي ميرشمس شهشهاني

دکتر مهدي ابزري

مهدي رسولزاده

80.5.3

64

بررسي راهكارهاي جذب سرمايه‌گذاريهاي خارجي در توسعة صادرات مناطق آزاد تجاري ايران(منطقة آزاد قشم)

دکتر مهدي ابزري

دکتر علي صنايعي

علي آشام

80.6.31

65

بررسي نوسانات قيمت سهم از سودنقدي اعلام شده هرسهم درشركتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران طي سالهاي 1377تا1379

دکتر مهدي ابزري

دکتر محسن دستگير

فرزين خزدوزي

80.11.17

66

بررسي معيارهاي موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)

دکتر مرتضي سامتي

دکتر مهدي ابزري

مهدي دلبري

80.11.29

67

بررسي وضعيت نقدينگي و سياست هاي سرمايه در گردش شركتهاي دارو سازي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 78-1373

مرتضي ميرشمس شهشهاني

دکتر مهدي ابزري

حسين جمعي

81.4.29

68

بررسي تأثير ويژگيهاي سيستم اطلاعات حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران گروه بهمن

-

دکتر مهدي جمشيديان دکتر محسن دستگير

عباس جديدي

81.12.27

69

بررسي تأثير ساختار سرمايه بر هزينه سرمايه و قيمت بازاري سهام شركت‌هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1378-1374

دکتر محمدکاظم عمادزاده

دکتر مهدي ابزري

قاسم بهرامي کيا

82.4.15

70

بررسي تاثير سبک هاي مديريت و مشارکت کاربر بر موفقيت سيستم هاي اطلاعات مديريت در مراحل گوناگون رشد سيستم

دکتر کريم آذربايجاني

 دکتر مهدي جمشيديان دکتر سيد محسن علامه

مسعود رهنما فلاورجاني

82.8.26

71

تجزيه و تحليل مالي شرکت فراورده هاي نسوز آذر با رويکرد مديريت استراتژيک در دوره هفت ساله 81-1375

دکتر مهدي ابزري

دکتر حسن لباف

محمدعلي فتحي

82.12.2

72

بررسي بازده غير عادي سهام تازه پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي1377-1374

دکتر علي عطافر

دکتر مهدي ابزري

ولي جاويدي

82.12.2

73

بررسي ميزان مشتري محور بودن عملكرد شركت سهامي بيمه ايران در بيمه شخص ثالث و سرنشين در شهر اصفهان

دکتر سعيده کتابي

دکتر علي عطافر

حسين زاهدي

83.3.18

74

برآورد نرخ بازده مورد انتظار براساس مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مقايسه آن با نرخ بازده سهام در بازار در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر مهدي جمشيديان

دکتر محسن دستگير

محرم رزمجوي

83.4.6

75

بررسي عملکرد سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1375 الي 1381

دکتر محمدکاظم عمادزاده دکتر سعيده کتابي

دکتر مهدي ابزري

حميد سبزعلي

83.4.30

76

بهينه سازي سبد سرمايه گذاري با استفاده از روش هاي برنامه ريزي خطي و اراية يک مدل کاربردي

دکتر سعيده کتابي

دکتر مهدي ابزري

عباس عباسي

83.6.2

77

اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صادرات فرش دستبافت

دکتر علي صنايعي دکتر کريم آذربايجاني

دکتر محمداسماعيل انصاري

علي اصغر شيره پز آراني

83.7.12

78

بررسي فرهنگ سازماني حاكم در شركت توليدي بهران محور سايپا براساس مدل كوئين وگارث دکتر کريم آذربايجاني دکتر مهدي ابزري سعيد عبدالمنافي 83.10.7

79

بررسي ارتباط بين ارزش شركت و ريسك سيستماتيك و غيرسيستماتيك آن با استفاده از شاخص Q توبين در بورس اوراق بهادارتهران براي دوره 1380-1376

ابوالفضل شهرآبادي

دکتر مهدي ابزري دکتر علي عطافر

جواد افسرده گلفزاني

84.1.29

80

بررسي رابطه بين اندازه و رشد درآمد خالص شركت با هزينه سرمايه آن در ميان شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر مهدي ابزري

دکتر مجيدرضا داوري

پرويز افراسيابي

84.2.26

81

بررسي الگوهاي تأمين مالي و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دکتر مهدي ابزري

دکتر محسن دستگير

علي قلي پور

84.3.28

82

بررسي عوامل مؤثر بر ماندگاري رسمي متاهل در شرکت مجنمع گاز پارس جنوبي

دکتر کريم آذربايجاني

دکتر علي عطافر

حوريه رضايي منش

84.6.26

83
بررسي تنگناهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع توليدي استان سمنان دکتر مهدي ابزري دکتر مجيدرضا داوري محسن قزويني 84.7.27 84
بررسي رابطه بين عوامل موثر و حساسيت سرمايه گذاري- جريان نقدي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر محمدحسن قلي زاده دکتر مهدي ابزري زهرا حسين پورفتمه سري 84.7.27 85
بررسي عوامل مؤثر بر قابليت سودآوري مشتري با رويکرد شرکت به شرکت مورد مطالعه: هتل‌هاي شهر اصفهان دکتر اصغر حق شناس دکتر علي عطافر دکتر مهدي جمشيديان اميرحسين شريعتي 84.12.8 86
بررسي عوامل موثر بر جذب سرمايه افراد حقيقي در بورس منطقه اي اصفهان دکتر سعيد صمدي دکتر مهدي ابزري علي صفري 84.12.9 87
بررسي معيارهاي انتخاب سهم در بورس منطقه اي اصفهان (با تاکيد بر تحليل بنيادي) دکتر مهدي ابزري دکتر مجيدرضا داوري محسن مهدوي نيا 84.12.14 88
ارزيابي کارايي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ضريب تعديل قيمت سهام دکتر اصغر حق شناس دکتر عبدالله خاني داود فراهاني 85.8.22 89
بررسي ميزان صحت قيمت اوليه سهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دکتر مهدي ابزري دکتر ناصر ايزدي نيا مهدي صالحي 85.8.23 90
مدل سازي پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبي فازي و الگوريتم هاي ژنتيک دکتر اميرحسن منجمي دکتر مهدي ابزري عليرضا رعيتي شوازي 85.8.30 91
بررسي مقايسه اي روش مديريت سرمايه گذاري در بورس منطقه اي اصفهان و بورس تهران در زمينه پيش بيني بازار و انتخاب سهام دکتر مهدي ابزري دکتر اصغر حق شناس دکتر سيد عباس هاشمي محمد وليابيدگلي 85.9.6 92
بررسي رابطه بين نرخ بازده سرمايه‌گذاري (ROI) و عملكرد اقتصادي با استفاده از شاخص Q توبين در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره 1380-1384 دکتر مهدي ابزري دکتر اصغر حق شناس دکتر داريوش فروغي مرتضي مرادي 85.9.14 93
تعيين رابطه بين نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران با استفاده از مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي و نسبت P/E سهام در بازار بورس تهران در دوره 1383-1380 دکتر مجيد رشيدکابلي دکتر ناصر ايزدي نيا دکتر مهدي ابزري سعيد ساوه درودي 85.9.21 94
بررسي ارتباط ميان ارزش شركت با نرخ تورم و نرخ ارز با استفاده از شاخص Q توبين در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره ي يازده ساله 1373- 1383 دکتر مهدي ابزري دکتر محمدکاظم عمادزاده دکتر مجيد صامتي مهناز مراديان تهراني 85.12.21 95
ارزشيابي عملكرد كاركنان سازمان كار و امور اجتماعي استان تهران با كاربرد فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) دکتر اصغر حق شناس دکتر مهدي ابزري عبدالصمد رشيديان 86.4.16 96
بررسي و شناسايي موانع خريد وفروش اينترنتی سهام در بورس اوراق بهادار در سال1385 دکتر علي صنايعي دکتر مهدي ابزري آذرنوش انصاري 86.5.29 97
بررسي عوامل موثر بر سرمايه گذاري در محصولات مالي (سهام) در بورس اوراق بهادار در سال 1385 دکتر سعيد صمدي دکتر مهدي ابزري هادي تيموري 86.5.29 98
بررسي ارتباط بين سود و قيمت سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طي سال هاي1384-1379 - دکتر اصغر حق شناس دکتر مهدي ابزري مهدي جواهري کامل 86.5.31 99
بررسي و شناسايي موانع گسترش بانکداري الکترونيکي در بانکهاي شهر اصفهان - دکتر اصغر حق شناس دکتر مهدي ابزري فرشته حمزه 86.6.12 100
آزمون نظريه‌هاي رفتار مالي بر اساس عملکرد مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دکتر مهدي ابزري دکتر اصغر حق شناس ابراهيم برجي دولت آباد 87.6.11 101
تحليل ارتباط بين نسبت هاي مالي و نسبت قيمت به درآمد (P/E) هر سهم در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال هاي 1384-1380 دكتر حسين رضايي دولت آبادي دکتر مهدي ابزري دکتر اصغر حق شناس محمدعلي عبادزاده 87.6.11 102
رابطه بين استقرار مديريت کيفيت فراگير و عملکرد و وضعيت مالي (موردکاوي: شرکت صنعتي بوتان طي سال‌هاي 1372 تا 1382) دكتر حسن لباف دكتر آرش شاهين دکتر مجيد رشيدکابلي مهيار نظري 87.6.18 103
مقايسه روش هاي تحليل تکنيکي در پيش بيني قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1375) دکتر اصغر حق شناس دکتر مهدي ابزري مهدي خليل زاده 87.6.31 104
بررسي ارتباط رفتار شهروندي سازماني با عوامل شغلي در دانشگاه اصفهان دکتر سيد محسن علامه دکتر علي شائمي محمدرضا مالكي 87.6.31 105
تجزيه و تحليل عوامل موثر بر برنامه‌ريزي منابع بنگاه (ERP) در شرکت ذوب‌آهن اصفهان دکتر علي شائمي دکتر اصغر حق شناس دکتر مجيد رشيدکابلي سعيده بقائي 87.7.20 106
بررسي مقايسه اي اثربخشي سيستم آسيکودا در گمرک امام و اصفهان از ديدگاه کارکنان دکتر مهدي ابزري دکتر مجيد رشيدکابلي احسان استوار فتح آبادي 87.7.23 107
بررسي تاثير تئوري نمايندگي بر مديريت منابع ريسک زنجيره عرضه از ديدگاه مديران شركت هاي صنايع الکترونيک شهر اصفهان دكتر سعيد فتحي دكتر حسين رضايي دولت آبادي دكتر محسن دستگير محمد محمدي 87.7.30 108
تاثير عوامل کيفيتي خدمات بر رضايت مندي مشتريان: (مطالعه موردي در هتل هاي چهار ستاره شهر اصفهان) - دكتر علي عطافر دكتر آرش شاهين ميثم ذبيحي 87.12.4 109

 

رشته مديريت بازرگاني

گرايش تحول سازماني

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي سطح توانمندي کارکنان و رابطه آن با عوامل سازماني (مطالعه موردي: شرکت گاز اصفهان در سال 86-85) دکتر آرش شاهين دکتر محمدحسين مشرف جوادي سيد مجتبي ميرآقايي 86.7.7 1
بررسي ميزان شکاف کيفيت خدمات در شرکت بيمه ايران با استفاده از مدل سروکوال دکتر آرش شاهين دکتر محمدحسين مشرف جوادي حسن رضائي گل آباد 86.7.8 2
عوامل مؤثر بر موفقيت تعاوني هاي مصرف از ديدگاه مديران در استان گيلان دکتر علي شائمي دکتر محمداسماعيل انصاري اصغر قدم زن جلالي 86.7.9 3
بررسي رابطه بين گرايش به کارآفريني و عملکرد کسب و کارهاي کوچک در شهرستان يزد دکتر اصغر حق شناس دکتر علي شائمي حميده السادات حسيني 86.10.26 4
رابطه بين تعهد سازماني و ادراك كاركنان از رفتار سياسي مديران در سازمان آموزش و پرورش شهرستان‌هاي لارستان، زرين دشت، داراب و فسا منصور تجبر دکتر علي شائمي دکتر اصغر حق شناس مجتبي باروني 86.12.15 5
ميزان آمادگي اجراي مديريت مشاركتي از طريق نظام پيشنهادها در دانشگاه اصفهان دکتر علي شائمي دکتر سيد محسن علامه محسن زماني 86.12.20 6
بررسي سبك رهبري مديران عالي شعب سازمان تامين اجتماعي تهران در چارچوب مدل بس دکتر علي شائمي دکتر حسن لباف پيام اينانلو 87.4.17 7
تجزيه و تحليل کارايي بانکهاي تجاري ايران باتکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA) دكتر حسين رضايي دولت آبادي دکتر اصغر حق شناس دكتر سعيده كتابي محسن افخمي اردكاني 87.5.12 8
ارزيابي كيفيت خدمات پس از فروش در شركت تويوتا از ديدگاه مشتريان دكتر آرش شاهين دكتر محمدحسين مشرف جوادي عليرضا حبيبي 87.6.16 9
کاربرد شبکه هاي عصبي فازي در رتبه بندي شرکت هاي گروه محصولات شيميايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - دكتر سعيده كتابي دکتر اصغر حق شناس سيد محمدرضا ميراحمدي اردكاني 87.6.27 10
بررسي رابطه ي بازارگرايي و کيفيت خدمات (مطالعه موردي: بانک کشاورزي) - دکتر بهرام رنجبريان دكتر آرش شاهين جعفر طيبي نيا 87.6.30 11
بررسي رابطه ميان ويژگي هاي شخصيتي مؤثر بر مشارکت اجتماعي و ميزان موفّقيت اجراي مديريت کيفيت جامع(TQM) در صنايع شهرستان کاشان دکتر علي شائمي دکتر سيد محسن علامه محمد عقيقي 87.6.31 12
رابطه بين رويه هاي مديريت دانش و سطح نوآوري در سازمانها مورد مطالعه: شركتهاي زيرمجموعه بنگاههاي اقتصادي منتخب شهر اصفهان دکتر بهرام رنجبريان دکتر سيد محسن علامه صبا خادم عباس خياباني 87.7.8 13
امکان سنجي استقرار الگوي پرداخت مبتني بر مزاياي انعطاف پذير در پالايشگاه شيراز دکتر حسن لباف دکتر محمداسماعيل انصاري دکتر علي شائمي محمدحسين خصم افكن نظام 87.7.28 14
تأثير هوش هيجاني برنگرش کارکنان نسبت به تسهيم دانش درشرکت نيروکلر دكتر سعيد فتحي دکتر سيد محسن علامه عليرضا حدت 87.10.22 15
بررسي تاثير توانمندسازها بر فرآيندهاي مديريت دانش در شرکت پالايش نفت اصفهان دکتر علي شائمي دکتر سيد محسن علامه سيد محسن زارع 87.12.3 16
ارزيابي کارکرد هاي يادگيري سازماني در شرکت گاز استان چهارمحال و بختياري دکتر علي شائمي دکتر سيد محسن علامه مهدي مقدمي 87.12.7 17

 

< 1 2 3