تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده علوم اداري و اقتصاد

رشته علوم سياسي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

مطالعه تطبيقي تئوري انقلاب تروتسکي با انقلاب اسلامي ايران

دکتر علي صادقي

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

عليرضا زمزم

79.5.30

1

بررسي انديشه فلسفي ژان پل سارتر پيرامون آزادي سياسي به عنوان راهي براي برون رفت از بن بست هيچ انگاري (نيهيليسم)

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

دکتر علي صادقي

نوربخش فياضي سرقين

79.6.14

2

دولت آرماني در انديشه ماکياولي و موانع سياسي-اجتماعي در تحقق آن

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

دکتر علي صادقي

نورعلي غلامحسين نيا سماکوش

79.6.14

3

تحليلي بر تاثير شوراي شهر بر ميزان مشارکت سياسي مردم در جمهوري اسلامي

دکتر علي صادقي

دکتر حسين هرسيج

مجيد ميرشکار

79.6.27

4

کماليسم و رابطه آن با شکل گيري جنبشهاي مسلحانه (1990-1925)

دکتر حسين ميرجعفري

دکتر محمدعلي بصيري

جبار مروئي ميلان

79.12.23

5

تحليل رفتار انتخاباتي (مطالعه موردي دوره ششم مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابيه دهلران)

دکتر صمد کلانتري

دکتر محمدعلي بصيري

داريوش شادي وند

79.12.23

6

شومپتزو و دموكراسي

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

دکتر حسين هرسيچ

فرزاد حسيني فولادي

80.7.7

7

بررسي گرايش‌هاي راديكالي پسامدرن در جنبش اجتماعي زنان در غرب

دکتر محمود کتابي

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

زهره رهبري

80.7.8

8

گفتمان روشنفكري ديني ؛ مباني معرفت شناسانه و تأثير آن بر تحولات سياسي اجتماعي دهـة دوم انقلاب اسلامي

دکتر محمود کتابي

دکتر حسين هرسيچ

مسلم طالبي حبيب آبادي

80.7.25

9

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس در دهه دوم انقلاب اسلامي(تنش زدائي)

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

دکتر محمدعلي بصيري

شيرعباس جعفري

80.7.29

10

رابطه فرهنگ سياسي و توسعه نيافتگي سياسي در ايران (57-1332) برمبناي نظرية آلموند

دکتر حسين هرسيچ

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

عبدالرضا ياري

80.7.30

11

علل موفقيت امام خميني (ره) در تأسيس و اداره جمهوري اسلامي

دکتر اکبر غفوري

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

محمدحسين دهقاني اشکذري

80.7.30

12

انقلاب ايران و فلسفه هگل

دکتر محمود کتابي

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

شهرام باقري

80.10.30

13

تجزيه و تحليل مقايسه اي تساهل سياسي ميان نظريات سياسي جان لاك، محمد تقي مصباح يزدي و عبدالكريم سروش

دکتر محمدعلي بصيري

دکتر حسين هرسيج

محمدرضا ساماني

80.11.30

14

تأثير سازمانهاي بين المللي غير دولتي بر تغيير ساختار نظام بين الملل

دکتر حسين هرسيج

دکتر محمدعلي بصيري

مهرداد رسولي

81.8.29

15

رهبري سياسي اسراي ايراني در عراق

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

دکتر حسين هرسيج

عبدالعلي تجرد

81.10.15

16

تجزيه و تحليل و ارزيابي نظريات كارل ريموند پوپر درباره‌ي دموكراسي

دکتر محمود کتابي

دکتر حسين هرسيج

نصرالدين نانسي

81.10.18

17

مقايسه مباني انديشه سياسي ابن رشد و آكويناس

دکتر سيد صادق حقيقت

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

محسن ابوالفتحي

82.6.29

18

علل فروپاشي يوگوسلاوي سابق باتوجه به شواهد و رويدادهاي تاريخي و تاکيد بر جهاني شدن

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

دکتر محمدعلي نصيري

عبدالوهاب علومي

82.6.30

19

نظريه ولايت فقيه و نحوه تعامل آن با چالشهاي نظري (سياسي) در دهة سوم انقلاب اسلامي

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

دکتر حسين هرسيج

غلامعباس رفيعي

82.7.15

20

تجزيه و تحليل انتقادي ديدگاه‌هاي ماركسيسم، ليبراليسم و اسلام پيرامون توسعه نيافتگي سياسي ايران (تا قبل از انقلاب اسلامي)

حسين مسعودنيا

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

سيد قاسم منفردبابلي

83.2.15

21

ناکار آمدي احزاب سياسي در ايران (1320 تا کنون)

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

دکتر حسين هرسيج

خسرو دهقاني

83.8.4

22

راهکارهاي مقابله با بحران هاي سياسي ناشي از جهاني شدن از 1990

-

دکتر حسين هرسيج دکتر محمدعلي بصيري

حسن بديعي

84.1.30

23

تأثيرات جهاني شدن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي با تاکيد بر شاخص هاي سياسي - فرهنگي

دکتر حسين هرسيج

دکتر محمدعلي بصيري

شعبان جوادپور

84.3.18

24

تجزيه و تحليل روابط سياسي سوريه و ايران 2004–1979

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

دکتر محمدعلي بصيري

خيام الزعبي

84.3.18

25

بررسي جايگاه سازمان اوپك در مقطع نظم نوين جهاني

دکتر حسين هرسيج

دکتر محمدعلي بصيري

مريم حايک

84.4.21

26

مقايسه نظري ميان چپ ايران در دهه اخير با نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت دکتر سياوش جعفري دکتر عليرضا آقاحسيني دکتر حسين هرسيج سيده مطهره حسيني 84.7.30 27
نقش مذهب در سياست خارجي يكجانبه گرايانه آمريكا دکتر محمدعلي بصيري دکتر عليرضا آقاحسيني دکتر حسين هرسيج آسيه مهدي پور 84.9.16 28
بررسي تطبيقي سينماي سياسي ايران در قبل و بعد از انقلاب اسلامي تا دهه ي 1380 دکتر سياوش جعفري دکتر محمدعلي بصيري پرويز جنتي محب 85.3.10 29
مدرنيسم از نگاه رهبران مذهبي در ايران (دوره قاجاريه) دکتر سيد جواد امام جمعه زاده دکتر محمدعلي بصيري سيد جواد رضايت 85.4.31 30
همگرايي يا واگرايي در منطقه خليج فارس دکتر سعيد وثوقي دکتر سيد جواد امام جمعه زاده آيت اله فيروزي 85.7.19 31
منطقه گرايي و شانگهاي (با تأكيد بر عضويت ايران) دکتر عنايت اله يزداني دکتر علي اميدي احمد حاجي باقي آبادي 85.11.18 32
بررسي ديدگاههاي موافقان و مخالفان طرح خاورميانه بزرگ دکتر سيد جواد امام جمعه زاده دکتر محمدعلي بصيري جعفر حيدري 85.12.22 33
بررسي بحران هاي سياسي- داخلي ايالات متحده آمريكا طي سال هاي 2006-1190 دکتر عليرضا آقاحسيني دکتر محمدعلي بصيري حسين باقري 85.12.23 34
تجزيه و تحليل انديشه سياسي علي شريعتي با تاكيد بر سنت و مدرنيزم دکتر احمد جالينوسي دکتر سيد جواد امام جمعه زاده حسين روحاني 86.3.9 35
علل فقدان گفتگوي رسمي و مستقيم بين ايران و آمريکا و تاثير آن برروابط في مابين 1384-1358 دکتر سيد جواد امام جمعه زاده دکتر عنايت اله يزداني محمدقاسم شباني 86.5.13 36
تجزيه و تحليل حركتهاي تجزيه طلبانه در اولين دهه انقلاب اسلامي دکتر سعيد وثوقي دکتر حسين هرسيج مهدي عطاران سعدآباد 86.7.25 37
سياست گسترش ناتو به شرق و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران دکتر سيد جواد امام جمعه زاده دکتر سعيد وثوقي مهين فرشباف قاسمي آذر 86.7.30 38
ابعاد سياسي و حقوقي فعاليت هاي هسته اي ايران قبل و بعد از انقلاب اسلامي 1385- 1335 دکتر عنايت اله يزداني دکتر علي اميدي آرزو نصري سبداني 86.7.30 39
نقش نفت خاورميانه در سياست خارجي ايالات متحده پس از جنگ سرد طي سالهاي 2006-1991 دکتر سيد جواد امام جمعه زاده دکتر احمد جالينوسي خدارحم سهرابي 86.8.30 40
تاثير استراتژي نظامي آمريکا بر امنيت ملي ايران از سال 2002 تا 2006 - دکتر حسين هرسيج دکتر علي اميدي مجيد وجدي 86.12.20 41
تحول تروريسم در عصر جهاني شدن در چهارچوب امنيت پست مدرن دکتر حسين هرسيج دکتر سعيد وثوقي دکتر عنايت اله يزداني محمد خدابنده کوهي 86.12.21 42
فرهنگ سياسي ودموکراسي 1384-1376 دکتر حسين وثوقي دکتر علي اميدي فهيمه آزموده 87.3.25 43
تأثير جهاني شدن بر بنيادگرايي اسلامي در خاورميانه پس از جنگ سرد - دکتر عنايت اله يزداني دکتر حسين هرسيج منصوره السادات صفوي همامي 87.4.17 44
شوراها و مشارکت سياسي در ايران (1386-1377) دکتر سيد جواد امام جمعه زاده دکتر حسين هرسيج محمدعلي طالبي 87.6.23 45
سياست خارجي روسيه در آسياي مركزي (دوران پوتين) دکتر عنايت اله يزداني دکتر حسين وثوقي معصومه ويسي 87.7.28 46

 

رشته روابط بين الملل

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

جهاني شـدن و حوادث تروريسـتي 11 سپتامبر با تاكيد بر نقـش حاكميت دولتها

دکتر محمدعلي بصيري

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

فاطمه شايان

82.6.30

1

سياست خارجي آمريكا در خاورميانه 2001-1991

دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

دکتر محمدعلي بصيري

روح الله موحدي

83.4.30

2

بازتاب انقلاب اسلامي در انديشه‌هاي اسكاچپل كدي آبراهاميان و الگار

دکتر محمدعلي بصيري

دکتر حسين هرسيج

حسين قاسمي

83.4.30

3

الحاق ايران به كنوانسيون 1979 منع كليه اشكال تبعيض عليه زنان - دکتر محمدعلي بصيري دکتر محمود جلالي صفورا بني نجاريان 84.4.26 4
ارزيابي استراتژي پيشدستانه آمريکا در خاورميانه دکتر محمدعلي بصيري دکتر حسين هرسيج محمدعلي مهدوي هنومرور 84.4.29 5
بررسي تحولات روابط اتحاديه اروپا و آمريکا در خاورميانه و پيامدهاي آن بر ايران(2005- 2000) دکتر محمدعلي بصيري دکتر حسين هرسيج مصطفي قاسمي 85.3.3 6
آثار و تبعات سياسي اشغال عراق بر ساختار نظام بين الملل بر اساس تئوري نورئاليسم کنث والتز دکتر سعيد وثوقي دکتر عنايت اله يزداني دکتر احمد جالينوسي مرتضي شجاع 85.4.28 7
تجزيه و تحليل سياست خارجي ايران در دوره ي خاتمي بر اساس طرح سيستماتيك مفهومي سيف زاده - دکتر سيد حسين سيف زاده دکتر حسين هرسيج اعظم مولايي 85.10.29 8
موانع سياسي –حقوقي پيوستن ايران به كنوانسيون منع شكنجه سازمان ملل متحد - دکتر محمود جلالي دکتر سيد جواد امام جمعه زاده رئوف رحيمي 85.12.13 9
امكان تحقق دموكراسي در طرح خاورميانه بزرگ دکتر عليرضا آقاحسيني دکتر سيد جواد امام جمعه زاده مهدي صباغي نژاد مهرجردي 85.12.23 10
بررسي پيشنهادهاي مربوط به اصلاحات ساختاري در شوراي امنيت سازمان ملل متحد وآينده ي آن دکتر علي اميدي دکتر عنايت اله يزداني جعفر دوستي 85.2.11 11
مطالعه مقايسه اي سياست خارجي ايالت متحده آمريكا و اتحاديه اروپا در خليج فارس (2005-1990) دکتر سيد جواد امام جمعه زاده دکتر محمدعلي بصيري محمدعلي باقري 86.2.15 12
سياست خارجي آلمان پس از جنگ سرد با تکيه بر نقش قدرت غيرنظامي (2005-1990) دکتر محمدعلي بصيري دکتر حسين هرسيج مريم سيدي 86.4.2 13
بررسي تهديدات و چالش هاي امنيت ملي ج.ا.ا در قفقاز جنوبي دکتر سيد جواد امام جمعه زاده دکتر سعيد وثوقي مرجان مصورزاده 86.4.31 14
دولت سازي در افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001 و تأثير آن بر امنيت ملي ايران (1385-1380) دکتر سيد جواد امام جمعه زاده دکتر نوذر شفيعي هيبت اله عبدالي 86.7.17 15
بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از1357 تا 1376 از منظر تحليل گفتمان دکتر حسين هرسيج دکتر عليرضا آقاحسيني سکينه ببري گنبد 86.7.25 16
تأثير بحران کشمير بر ناکارآمدي سارک از سال (2006- 1985) دکتر سيد جواد امام جمعه زاده دکتر نوذر شفيعي ابوالحسن چراغ چشم 86.9.3 17
تنوع قومي و تأثير آن بر تحولات سياسي عراق (2006-1991) دکتر حسين مسعودنيا دکتر علي اميدي حسين کشاورز قاسمي 86.9.4 18
ژئوپليتيک و ژئواکونوميک انرژي در حوزه خزر پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي دکتر عنايت اله يزداني دکتر سعيد وثوقي مهديه ملبوس باف 86.10.4 19
چالش ها و فرصت ها در روابط اتحاديه اروپا و ايران بعد از 11 سپتامبر 2001 (87-1380) دکتر علي اميدي دکتر سيد جواد امام جمعه زاده محمدجواد اماميان 86.10.10 20
بررسي عوامل همگرا و واگرا در روابط ايران و مصر از 2006-1980 دکتر حسين مسعودنيا دکتر علي اميدي محمدرضا سارمي 86.11.1 21
تأثير اشغال عراق توسط آمريكا بر تروريسم داخلي (2006-2003) دکتر سيد جواد امام جمعه زاده دکتر حسين هرسيج زهره اسماعيل زاده 86.12.20 22
مواضع سياسي کليساي کاتوليک در برابر اتحاديه اروپا از 2006- 1993 دكتر فرهاد درويشي سه تلاني دکتر سيد جواد امام جمعه زاده فهيمه ميرابي 86.12.21 23
تجزيه و تحليل تطبيقي قوانين تابعيت در ايران و اتحاديه اروپا - دکتر محمود جلالي دکتر سيد جواد امام جمعه زاده يعقوب ايزدي 86.12.22 24
پيشنهاد راهبرد جديد براي سياست خارجي ايران در قبال منازعه اعراب و اسرائيل دکتر عنايت اله يزداني دکتر عليرضا آقاحسيني مجتبي ابويي مهريزي 87.3.11 25
عوامل هويتي و تحولات سياست خارجي فدراسيون روسيه در قبال غرب بعد ازپايان جنگ سرد دکتر عنايت اله يزداني دکتر احمد جالينوسي اميد طبري 87.3.11 26
جنگ سرد جديد: چشم‏انداز رقابت قدرت ها در بازي بزرگ جديد حول محور خزر-خليج فارس دکتر احمد جالينوسي دکتر عنايت اله يزداني مجتبي تويسركاني 87.6.26 27
بررسي تأثير حكومت منطـقه‌اي كردستان عراق بر روابط كشـورهاي منطقه‌ (تركيه، ايران و سوريه) دكتر سيد اسداله اطهري دكتر نوذر شفيعي رحمت حاجي مينه 87.6.30 28
الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا و تاثير آن بر امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران دكتر اميرمسعود شهرام نيا دکتر عنايت اله يزداني رضا محموداوغلي 87.7.2 29
همكاريهاي هسته‌اي هند و آمريكا و تأثير آن بر وضعيت ژئوپوليتيك جنوب آسيا دکتر حسين هرسيج دكتر نوذر شفيعي فرهاد قنبري 87.7.29 30

 

رشته حسابداري

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

رابطه بين سود حسابداري و جريان وجوه نقد عملياتي با ريسک سيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378)

دکتر ناصر ايزدي نيا

دکتر عبداله خاني

مهنام ملايي

86.7.24

1

نگرش مديران در زمينه افشاي اطلاعات حسابداري اجتماعي: شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1386) مرتضي ميرشمس شهشهاني دکتر داريوش فروغي سميه پورحسين 86.10.17 2
ارزيابي اثر هزينه­هاي نمايندگي بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي در شركت­هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران براي سال 1384 دکتر داريوش فروغي دكتر روح اله رجبي حمزه محمدي خشوئي 86.12.11 3
بررسي تاثير ساختار سرمايه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1384-1378) دکتر سيد عباس هاشمي دکتر ناصر ايزدي نيا محسن رحيمي دستجردي 86.12.14 4
بررسي عوامل مؤثر بر اجراي روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در بودجه‌بندي عملياتي (مورد مطالعه: دستگاههاي دولتي استان اصفهان) دکتر سيد عباس هاشمي دکتر داريوش فروغي محمد حقيقي پراپري 87.4.3 5
اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادي مورد استفاده جهت ارزيابي عملکرد شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر ناصر ايزدي نيا دكتر علي سعيدي ولاشاني نوردين اكبري حسين آبادي 87.6.25 6
تأثير هموارسازي سود بر محتواي اطلاعاتي آن در شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دکتر عبداله خاني دکتر سيد عباس هاشمي ولي اله صمدي 87.6.31 7

 

رشته مديريت هتلداري

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي برنامه ريزي ها و سياستهاي توريسم جمهوري اسلامي ايران (تحليل چهار برنامه پنج ساله توسعه) - دکتر محمود کتابي دکتر پيتر ديکه روکسانا فقري 86.9.17

1

استراتژيها در جهت برنامه‌ريزي و توسعه گردشگري داخلي و بين‌المللي استان قم با تأكيد بر گردشگري زيارتي دکتر عزيز اله دباغ دکتر سيد کميل طيبي دکتر متين کزاک سيد مهدي حيدرآبادي 86.9.17 2
گونه شناسي توريست هاي خارجي بازديد کننده ايران - دکتر بهرام رنجبريان دکتر متين کزاک سحرناز اميرطهماسب 86.9.17 3
نگرشي نوين به نقش توريسم در رشد و شكوفائي اقتصادي كشورهاي جهان سوم - دكتر محمود كتابي دکتر متين کزاک ميترا محمودي 86.9.17 4
طراحي کيفيت خدمات در هتلهاي چهار ستاره بر مبناي ديدگاه ميهمانان ورودي - دكتر آرش شاهين محمد باقريان 86.9.17 5
امکان سنجي اجراي مديريت کيفيت جامع در صنعت گردشگري با بررسي موردي هتلهاي اصفهان - دکتر بهرام رنجبريان مهدي شهبازي پور 86.9.17 6
رويدادها و توريسم بين الملل در جزيره کيش دكتر سارمنتو دكتر محمود كتابي گلناز معتمدي مسعوديه 86.9.17 7
بررسي تطبيقي توسعه ي توريسم فرهنگي در ايران و ترکيه دکتر متين کزاک دكتر محمود كتابي بهاره پورافكاري 86.9.17 8
بررسي عوامل موثر بر جذب توريسم پزشکي در ايران دکتر عزيز اله دباغ دکتر علي عطافر دکتر ژوان سارمنتو زهرا کاظمي زهراني 86.9.18 9
عوامل موثر بر نگرش توريست هاي خريدار فرش دستبافت ايراني در اصفهان دکتر مهدي جمشيديان دکتر ژوان سارمنتو مرضيه يزداني 86.9.18 10
توريسم در استان فارس: نقش زنان عشايري در توسعه توريسم عشايري مطالعه موردي ايلات خمسه در بوانات فارس - دکتر ايران غازي دکتر جاوسارمنتو فاطمه اعتماددار 86.9.18 11
اولويت بندي راه‌كارهاي جبران مشكلات خدمات به وسيله تكنيك گسترش مشكلات خدمات با مطالعه موردي در ايران اير دکتر پيتر ديکه دکتر آرش شاهين مهدي طوقيان چهارسوقي 86.9.18 12
جاذبه‌هاي گردشگري و تاثير آن بر مشاغل صنايع دستي در اصفهان دکتر علي صنايعي دکتر پيتر ديکه رضا آبياره 86.9.18 13
بررسي رضايت مشتري در هتلهاي چهار ستاره اصفهان با كاربرد مدل سروكوآل - دکتر بهرام رنجبريان دکتر پيتر ديکه سيد حسام الدين مهدوي نيا 86.9.18 14
توسعه اكوتوريسم در اصفهان: چالشها و فرصتها - دکتر ايران غازي شيماء کريمي 86.9.18 15
مطالعه امکان سنجي مدل مديريت ارتباط با مشتري (CRM) در صنعت هتلداري دکتر متين کزاک دکتر مهدي جمشيديان رويا رحيمي 86.9.18 16

 

<  1  2  3  >