تحصيلات تکميلي


چکيده پايان نامه هاي کارشناسي ارشد

دانشکده علوم اداري و اقتصاد

رشته اقتصاد

گرايش علوم اقتصادي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي قدرت خريد واقعي درآمدهاي نفتي ايران 65-1346

دکتر اکبر توکلي دکتر عبدالحسين ساسان

دکتر هوشنگ شجري

الله مراد سيف

68.10.8

1

ارزيابي سياستهاي بازرگاني

دکتر هوشنگ شجري دکتر حسن کلباسي

دکتر اکبر توکلي

مهدي مسجديان

68.12.4

2

اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري صنايع کشور

دکتر مهدي جمشيديان محمدحسن مشرف جوادي

دکتر حسين پيراسته

کريم آذربايجاني

68.12.26

3

تحليل جريانات مابين الصنايع در استان اصفهان

دکتر مصطفي عمادزاده دکتر هوشنگ شجري

دکتر حسين پيراسته

غلامحسين استادي

69.6.12

4

آموزش و پرورش، دولت يا بخش خصوصي؟

دکتر فروغي ابري دکتر مرتضي فيروزآبادي

دکتر مصطفي عمادزاده

عليرضا علوي تبار

69.7.9

5

تلفيق مبادلات بين بخشي براي اتحاد اقتصادي سازمان اکو

دکتر اکبر توکلي دکتر اصغر مشبکي

دکتر مرتضي فيروزآبادي

سيد کميل طيبي

69.7.23

6

طرح بلندمدت تشکيل بازار ارز در ايران

دکتر مصطفي عمادزاده دکتر محمود مکي زاده

دکتر هوشنگ شجري

محمد واعظ برزاني

69.8.28

7

بررسي کارآيي سياست هاي پولي و مالي در کشورهاي توسعه نيافته با تاکيد بر مورد ايران

دکتر مرتضي فيروزآبادي دکتر هوشنگ شجري

دکتر محمود مکي زاده

ابوالفضل يحيي آبادي

69.12.25

8

تحليل هزينه هاي آموزش و پرورش

دکتر مرتضي فيروزآبادي

دکتر مصطفي عمادزاده

سيد کمال خشوعي

70.2.16

9

برآورد قيمتهاي سايه اي

دکتر مرتضي فيروزآبادي

دکتر محمود مکي زاده

ساعد شيراني

70.2.23

10

ريشه يابي جنبه هاي ارزشي دانش اقتصاد

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر مرتضي فيروزآبادي

خليل ملک احمدي

70.3.11

11

اثر درآمدي آموزش

دکتر مرتضي فيروزآبادي دکتر مصطفي عمادزاده مسعود هاشميان 70.3.13

12

برآورد تابع تقاضاي پول و تحليل الگوي عرضه پول در ايران

دکتر علي فرهمندي

دکتر هوشنگ شجري

سيد عبدالمجيد جلائي اسفندياري

70.12.12

13

نقش آموزش و پرورش در رشد و توسعه کشاورزي

دکتر مرتضي فيروزآبادي

دکتر مصطفي عمادزاده

محمدجواد ايمني اردکاني

70.12.13

14

تحليل اقتصادي يکپارچگي اراضي کشاورزي«مورد لنجان و فلاورجان»

دکتر اکبر توکلي

دکتر مصطفي عمادزاده

حسين اکبري فرد

71.7.13

15

کاربردهاي تحليلي جدول داده-ستانده

دکتر هوشنگ شجري

دکتر حسين پيراسته

مينا هاشميان

71.8.4

16

نقش پست در توسعه اقتصادي و تخصيص بهينه منابع

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر حسين پيراسته

محمدحسن کرباسيان

71.9.23

17

اثر آموزش بر توزيع درآمد

دکتر مرتضي فيروزآبادي

دکتر مصطفي عمادزاده

نگار بهادر

71.12.10

18

بررسي نرخ بازده سرمايه گذاري اقتصادي در منطقه بشاگرد

دکتر حسين پيراسته

دکتر هوشنگ شجري

مهرداد دادخواه تيراني

71.12.17

19

نقش سرمايه انساني در نوآوري تکنولوژيکي

دکتر مرتضي فيروزآبادي

دکتر مصطفي عمادزاده

مهدي صفدري

71.12.26

20

تخمين تابع تقاضاي برق خانگي در استان اصفهان

دکتر حسين پيراسته

دکتر اکبر توکلي

رقيه حسيني نژاديان کوشکي

72.5.3

21

بررسي اثرتجانس تحولات عوامل اجتماعي و عوامل اقتصادي بر توسعه

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر مرتضي فيروزآبادي

عباس کلواني

72.7.12

22

ارزيابي نظام اقتصادي مبتني بر برنامه ريزي متمرکز در کشورهاي سوسياليستي «نمونه اتحاد جماهير شوروي»

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر مرتضي فيروزآبادي

محمد زاهدي

72.7.26

23

نرخ بازده سرمايه گذاري درآموزش عالي(گروه علوم انساني)

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر مصطفي عمادزاده

مصطفي بستاکي

72.9.24

24

برآورد متوسط وقفه در دريافتي هاي دولت و تاثير آن بر کسري بودجه و تورم در ايران

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر اکبر توکلي

احمد لاجوردي حسيني

72.11.11

25

بهره‌برداري‌ بهينه‌ از منابع‌ ميگو ، مطالعه‌ مورد آبهاي‌ ساحلي‌ منطقه‌ بوشهر

دکتر صادق بختياري

دکتر رحمان خوش اخلاق

محمد گوهريان

73.4.1

26

تحليل اقتصادي انتقال فيزيکي آب «مطالعه موردي شهرستان ارسنجان»

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر رحمان خوش اخلاق

مرتضي حسن شاهي

73.6.28

27

اندازه دولت و رشداقتصادي در ايران : 70-1338

دکتر هوشنگ شجري

دکتر صادق بختياري

افشين جناني

73.12.22

28

بررسي هماهنگي اهداف کلان برنامه پنجساله دوم عمراني توسعه جمهوري اسلامي ايران

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر مرتضي فيروزآبادي

امير هرتمن

74.4.5

29

بررسي و تخمين اثرات تجارت بين الملل بر رشد توليد ناخالص داخلي ايران

دکتر صادق بختياري

دکتر اکبر توکلي

فرزاد کريمي

74.4.5

30

نقش‌ انتظارات‌ عقلايي‌ دربي‌ تاثيري‌ سياستهاي‌ پولي‌ ايران‌

دکتر هوشنگ شجري

دکتر اکبر توکلي

مسعود نيکي تبار

74.4.25

31

بررسي‌ ضرورت‌ دانشگاههاي‌ خصوصي‌ در ايران‌

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر مصطفي عمادزاده

مجتبي نجفي

74.6.27

32

اثرات بودجه هاي برنامه اول در ترکيب و جهت گيري بخش صنايع

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر مرتضي فيروزآبادي

منصور گلچين

74.6.18

33

بهره برداري بهينه از مراتع-منطقه سرمشهد شهرستان کازرون استان فارس

دکتر صادق بختياري

دکتر رحمان خوش اخلاق

غلامرضا چابکرو

74.6.20

34

بررسي‌ تاثير نااطميناني‌ بر تصميم‌ استخراج‌ منابع‌ تجديد ناپذير

-

دکتر رحمان خوش اخلاق

سعيد رادفر

74.6.26

35

برآورد تابع تقاضاي آب آشاميدني(مورد شهر اصفهان)

دکتر ايران غازي

دکتر رحمان خوش اخلاق

سيد احمد ابطحي

74.6.28

36

بررسي‌ سياست‌هاي‌ پولي‌ و مالي‌ بر اقتصاد كشور، ديدگاه‌ نظريه‌ كنترل‌ بهينه‌

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر اکبر توکلي

مصطفي رجبي

74.6.29

37

بررسي‌ امكان‌ حصول‌ تعادل‌ همزمان‌ داخلي‌ و خارجي‌ با استفاده‌ از سياست‌هاي‌ تركيبي‌ در اقتصادايران‌

دکتر اکبر توکلي

دکتر هوشنگ شجري

فرزانه سهرابي

74.6.29

38

بررسي‌ ساختار اقتصادي‌ صنايع‌ دستي‌ منطقه‌جنوب‌ غرب‌ و امكانات‌ توسعه‌ آن‌

دکتر صادق بختياري

دکتر رحمان خوش اخلاق

مازيار صابري

74.8.3

39

آزاد سازي‌ بخش‌ كشاورزي‌:آثار اقتصادي‌ حذف‌ سوبسيد نهاده‌هامطالعه‌ موردي‌ سيب‌زميني‌ فريدن‌

دکتر هوشنگ شجري مهندس آقايا

دکتر مصطفي عمادزاده دکتر سعيد يزداني

فاطمه جمال بيلندي

74.8.10

40

برآورد تابع‌ توليد خرماي‌ كبكاب‌ مطالعه‌ موردي‌: دشتستان‌

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر رحمان خوش اخلاق

مهناز افضلي نيا

74.8.10

41

تخمين‌ كشش‌هاي‌ تجاري‌ و سياست‌هاي‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود موازنه‌ تجاري‌

دکتر سيد جواد پورمقيم

دکتر اکبر توکلي

رمضان سليماني

74.9.8

42

تخصيص‌ بهينه‌ آب‌ رودخانه‌ هيرمند بين‌ زير بخشهاي‌ كشاورزي‌

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر رحمان خوش اخلاق

جواد شهرکي

74.12.12

43

بررسي تطبيقي توزيع درآمد در ايران و استان اصفهان در سالهاي 56 و 72-70

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر صادق بختياري

ليلا صادقي

74.12.20

44

بررسي اثر سرمايه گذاري خصوصي بر روي رشد اقتصادي ايران 71-1338‌

دکتر هوشنگ شجري

دکتر صادق بختياري

همايون نداف شرق

74.12.22

45

تخمين‌ نياز ارزي‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ (78-1374)

دکتر مرتضي فيروز آبادي

دکتر رحمان خوش اخلاق

سيروس شفيعي سروستاني

75.2.25

46

تخمين‌ تابع‌ توليد ذرت‌ (دانه‌اي‌) مطالعه‌ مورد(شهرستان‌ مرودشت‌ )

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر مصطفي عماد زاده

عليرضا ناظم

75.3.1

47

ارزيابي‌ سياستهاي‌ اشتغال‌ در برنامه‌ اول‌ توسعه‌

دکتر مصطفي عماد زاده

دکتر مرتضي فيروز آبادي

حسن ودعي نائيني

75.6.26

48

برآورد کششهاي درآمدي و قيمتي کالاهاي وارداتي ايران به تفکيک اقلام اصلي(70-1348)

دکتر هوشنگ شجري

دکتر اکبر توکلي

حسين کريمي هسنيجه

75.6.31

49

طرحهاي سرمايه گذاري و محدوديتهاي اقتصاد کلان در کشورهاي در حال توسعه کاربرد مدل Se-hark Parkدر مورد ايران

دکتر صادق بختياري

دکتر هوشنگ شجري

غلامعلي حاجي

75.9.13

50

تحليل تاريخي و نقد توسعه و انحطاط اقتصادي-فرهنگي ايران(بعد از اسلام تا قرن نهم هجري)

دکتر مصطفي عماد زاده دکتر فريدون وحيدا

دکتر مرتضي فيروزآبادي

روبرت بگلريان

75.11.13

51

معرفي يک الگوي جديد توزيع درآمد و کاربرد آن براي اقتصاد ايران

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر صادق بختياري

محمود ضرابي قهوه چي

75.11.9

52

بررسي تاثير تنزل ارزش پول برتر از تجارت خارجي ايران از طريق منحني جي

دکتر هوشنگ شجري

دکتر اکبر توکلي

الهه زرمهر

76.2.16

53

تقاضاي کل و سياستهاي پولي، مالي کاربردي از تبديل باکس-کاکس در ايران

دکتر عنايت اله فخرايي

دکتر اکبر توکلي

اميد حاجتي

76.3.19

54

پيش بيني تقاضاي آب شرب در شهر مشهد

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر رحمان خوش اخلاق

مهدي عابدي

76.6.17

55

بررسي وتخمين تابع تقاضاي فولاد کشور بين سالهاي 74-1346

دکتر کريم آذربايجاني

دکتر مصطفي عمادزاده

محمدرضا رضائي

76.6.19

56

تحليلي از رفتار پس انداز و تخمين تابع آن : مورد ايران 1372-1347

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر صادق بختياري

محمدتقي فياضي

76.6.19

57

ارزيابي و تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان کردستان

دکتر حسين پيراسته

دکتر صادق بختياري

محمد خضري

76.6.30

58

آزادسازي‌ تجارت‌- تعديل‌ ساختار بودجه‌ دولت‌

دکتر هوشنگ شجري

دکتر اکبر توکلي

فاطمه شفيعي

76.8.5

59

انتخاب‌ كيفيت‌ مناسب‌ محيط‌ زيست‌ آبي‌ مطالعه‌ موردي‌:رودخانه‌ زاينده‌ رود

دکتر اکبر قاضي فرد

دکتر رحمان خوش اخلاق

رويا کاوه باغبادراني

76.8.26

60

بررسي‌ و برآورد تقاضاي‌ گاز طبيعي‌ در بخش‌ خانگي‌-تجاري‌

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر هوشنگ شجري

سعيد خوشرو

76.8.28

61

تخمين‌ تابع‌ توليد مسكن‌ و كاربري‌ زمين‌ شهري‌ در منطقه‌ شهري‌ كاشان‌

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر حسين پيراسته

رضا زيارتي نصرآبادي

76.8.28

62

تأثير مشارکت دانشجويان در هزينه هاي آموزش عالي بر کارآئي آموزشي

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر مصطفي عمادزاده

سيروس سلطاني

76.8.28

63

تجزيه‌ و تحليل‌ نوسانات‌ بازده‌ سهام‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران‌ بااستفاده‌از مدلهاي‌ عاملي‌

دکتر اکبر توکلي

دکتر هوشنگ شجري

هادي برکابي اقدم

76.9.22

64

رشد درآمدهاي‌ مالياتي‌ و ايجاد ارتباط‌ منطقي‌ بين‌ بودجه‌ دولت‌ ودرآمدهاي‌ مالياتي‌

دکتر مرتضي فيروزآبادي

دکتر مرتضي سامتي

يوسف عيسي زاده روشن

76.9.19

65

علل نارساييهاي مراکز اطلاع رساني از ديدگاه استفاده کنندگان اطلاعات

دکتر مهدي جمشيديان سيروس عليدوستي

دکتر مهدي ابزري

حميد کاظمي

76.11.-

66

برآورد کششهاي قيمتي و درآمدي عرضه و تقاضاي صادرات صنعتي ايران

دکتر حسين پيراسته

دکتر اکبر توکلي

ناصر حسيني منجزي

76.11.27

67

مزيت نسبي محصولات کشاورزي ايران در مقايسه با گروه کشورهاي منتخب

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر رحمان خوش اخلاق

عليرضا نوحي تهراني

76.11.28

68

صادرات‌ محصولات‌ كشاورزي‌ ايران‌ : برآورد كششهاي‌ درآمدي‌ و قيمتي‌ عرضه‌ و تقاضا (78-1342)

دکتر هوشنگ شجري

دکتر اکبر توکلي

حسن حيدري

76.12.18

69

بررسي‌ فقر و اندازه‌گيري‌ خط‌ فقر در استان‌ كردستان‌

دکتر حسين پيراسته

دکتر مرتضي سامتي

مسعود صوفي مجيدپور

76.12.20

70

ارزيابي‌ اقتصادي‌ احداث‌ بزرگراه‌ زنجان‌-تبريز

دکتر مرتضي سامتي

دکتر صادق بختياري

سيد عبدالرحيم کاظمي

77.3.4

71

تحليل و برآورد ساختار هزينه صنايع قند ايران

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر حسين پيراسته

ساجد کياکجوري

77.7.27

72

بررسي سيکل هاي تجاري و علل آن در ايران طي سالهاي 74-1337

دکتر صادق بختياري دکتر مرتضي فيروزآبادي

دکتر هوشنگ شجري

کيوان مجيدزاده

77.8.11

73

تحليل و برآورد تابع عرضه اعياني واحدهاي مسکوني در دوره زماني 1376-1345 «مورد شهر تبريز»

دکتر حسين پيراسته

دکتر رحمان خوش اخلاق

علي ابوالقاسمي فخري

77.12.2

74

تخمين سهم انرژي هاي متفاوت در بخش صنعت استان اصفهان

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر حسين پيراسته

پروين بهبهاني فرد

77.12.12

75

تابع مطلوبيت دولت و عوامل موثر بر آن در اقتصاد ايران

دکتر حسين پيراسته

دکتر مرتضي سامتي

محمدرضا حسيني

78.4.15

76

بررسي الگوي مصرف انرژي خانوارهاي شهري در ايران 75-1362

دکتر عليمراد شريفي دکتر مرتضي سامتي

دکتر حسين پيراسته

مهدي عبداللهي

78.4.26

77

تاثير نوسانات ارزي بر واردات و صادرا غيرنفتي کشور(داده هاي فصلي 74-1360)

دکتر هوشنگ شجري دکتر سيد کميل طيبي

دکتر اکبر توکلي

غلامرضا علي خليلي

78.4.30

78

بررسي شاخصها و مدلهاي رياضي انتشارات آلودگي آب و تحليل اقتصادي هزينه کاهش يا رفع آلودگي(رودخانه زاينده رود اصفهان)

دکتر حسين پيراسته دکتر سيد کميل طيبي

دکتر رحمان خوش اخلاق

محمد جابرزاده انصاري

78.6.29

79

بررسي مسائل و مشکلات يکپارچگي پولي، مورد مطالعه اتحاديه اقتصادي اروپا

دکتر مرتضي فيروزآبادي

دکتر هوشنگ شجري

خليل راحتي

78.7.26

80

برآورد ظرفيت مالياتي و بررسي کارآئي نظام مالياتي در استان اصفهان

دکتر مرتضي فيروزآبادي

دکتر مرتضي سامتي

محمدرضا محمدي

78.10.20

81

بررسي بازار نيروي کار، مطالعه موردي : کارگاههاي بزرگ صنعتي در استان اصفهان

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر حسين پيراسته

حسين آقائي

78.10.21

82

بررسي ساختار بازار کار بخش غيررسمي شهري

دکتر حسين پيراسته دکتر سيد کميل طيبي

دکتر محسن رناني

سعيد نايب

78.11.16

83

بررسي مزيت نسبي در بخش صنايع ايران

دکتر حسين پيراسته

دکتر اکبر توکلي

کاوه يوسف زاده

78.11.30

84

بررسي و تحليل قابليت هاي استان اصفهان در زمينه توليد و صدور کالاهاي صنعتي بر اساس اصل مزيت نسبي آشکار شده

دکتر کريم آذربايجاني

دکتر صادق بختياري

محسن ايرواني

78.11.30

85

تجزيه و تحليل رابطه تعادلي و بلندمدت بين واردات واسطه اي-سرمايه اي و صادرات غيرنفتي(1376-1340)

دکتر اکبر توکلي

دکتر سيد کميل طيبي

عليرضا فرهادي کيا

78.12.23

86

تخمين توابع عرضه دام زنده و گوشت قرمز مورد مطالعه : استان همدان

دکتر مجيد صامتي

دکتر رحمان خوش اخلاق

حسين خسروي

79.3.18

87

تخمين تابع تقاضاي آب آشاميدني(مطالعه موردي شهر کاشان)

دکتر عليمراد شريفي

دکتر رحمان خوش اخلاق

سيد محمد لاجوردي

79.3.23

88

برآورد تابع هزينه ترانسلوک فرآورده هاي طولي فولاد در شرکت ذوب آهن اصفهان

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر کريم آذربايجاني

غلامرضا زمانيان

79.4.7

89

اثرات سياست مالي بر رفتار مصرفي بخش خصوصي(76-1338)

دکتر رحيم دلالي اصفهاني

دکتر اکبر توکلي

حسين ميرزائي

79.4.18

90

ارزيابي اقتصادي مجتمع فولاد مبارکه اصفهان

دکتر رحيم دلالي اصفهاني

دکتر کريم آذربايجاني

سيامک يادگاري

79.5.17

91

تجزيه و تحليل و آزمون اثرات پول در اقتصاد ايران(1377-1348)

دکتر رحيم دلالي اصفهاني

دکتر محسن رناني

علي پناهي

79.6.30

92

تحليل کارايي فني دانشگاههاي بزرگ دولتي ايران با استفاده از روش DEA

دکتر عليمراد شريفي دکتر سيد کميل طيبي

دکتر مرتضي سامتي

محمدعلي رضواني

79.7.4

93

اندازه تجزيه و تحليل بهره وري در شرکت تراکتور سازي ايران

دکتر کريم آذربايجاني

دکتر حسين پيراسته

صمد شريفي

79.8.2

94

اثر تغييرات نرخ ارز بر رابطه مبادله در ايران در دوره 1376-1345

دکتر سيد کميل طيبي

دکتر هوشنگ شجري

ليلا نقي زاده دارانديش

79.9.14

95

تخصيص منابع با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)مطالعة موردي: دانشگاه اصفهان

دکتر مهدي جمشيديان

دکتر مرتضي سامتي

سامان پاينده پور

80.4.4

96

تحليل رفتار مصرفي مناطق شهري استان اصفهان با كاربرد يك مدل تقاضاي تقريبا" ايده آل (78-1350)

دکتر رحمان خوش اخلاق

دکتر حسن کلباسي

جعفر ژيلايي اقدم

80.5.20

97

همگرايي اقتصادي و تاثير سرريزهاي منطقه اي بر رشد درآمد سرانه(مورد: كشورهاي عضو OIC)

دکتر نعمت الله اکبري دکتر سيد کميل طيبي

دکتر کريم آذربايجاني

شکوفه فرهمند

80.6.21

98

يكپارچگي تجاري در اتحاديه ملت هاي جنوب شرقي آسيا (ASEAN)، كاربرد يك مدل جاذبه

دکتر کريم آذربايجاني

دکتر سيد کميل طيبي

مژگان معلمي

80.6.24

99

بررسي رابطه تعاملي كوتاه مدت و بلندمدت تورم و عرضه صادرات غير نفتي در ايران

دکتر کريم آذربايجاني

دکتر سيد کميل طيبي

شيرين مصري نژاد

80.6.28

100

بررسي و تخمين تابع تقاضاي واردات محصـــولات فــــولادي تخت (1377-1352)

دکتر سيد کميل طيبي

دکتر کريم آذربايجاني

فريناز سلطاني

80.6.28

101

بررسي عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌هاي خارجي با تأكيد بر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در چند كشور منتخب (78-1350)

دکتر سيد کميل طيبي

دکتر هوشنگ شجري

احمد گوگردچيان

80.7.24

102

بررسي مزيت نسبي صنعت سيمان در استان اصفهان

دکتر سيد کميل طيبي دکتر علي صنايعي

دکتر صادق بختياري

حسينعلي فرهمند

80.7.28

103

تحليل هزينه – فايده كشتارگاه بهين تهران

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر کريم آذربايجاني

احمد جلم باداني

80.8.10

104

اندازه‌گيري و بررسي عوامل مؤثر بر اشتغال در بخش غيررسمي ايران

دکتر مرتضي سامتي

دکتر محسن رناني

ساغر باباحيدري

80.10.1

105

ارزيابي و مقايسه وضعيت تكنولوژي در شركت فولاد مباركه و ذوب آهن اصفهان

دکتر مرتضي فيروزآبادي مهندس اصغر حق شناس

دکتر کريم آذربايجاني

اصغر محمدباقرلو

80.11.14

106

بررسي نقش كالاهاي عمومي در كشش قيمتي عرضه كل كشاورزي ايران

دکتر مصطفي عمادزاده دکتر نعمت الله اکبري

دکتر محسن رناني

علي اکبر داداش پور

80.11.27

107

برآورد قيمت كف براي خرماي شاهاني (شهرستان جهرم)

دکتر نعمت الله اکبري

دکتر مصطفي عمادزاده

محمدرضا قاسمي

81.4.22

108

بررسي تأثير آموزش عالي بر عرضة صادرات صنعتي در ايران(78-1345)

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر سيد کميل طيبي

شيرين اربابيان

81.6.16

109

اندازه گيري و تجزيه و تحليل بهره وري عوامل توليد در گروههاي صنايع كارخانه اي ايران(78-1358)

دکتر مرتضي سامتي

دکتر کريم آذربايجاني

بتول رفعت

81.6.16

110

بررسي تأثير هزينه‌هاي دولت بر ارزش افزوده بخش كشاورزي

دکتر مرتضي سامتي

دکتر نعمت الله اکبري

ولي الله هاديان

81.8.6

111

بررسي همگرايي تقاضاي اجتماعي آموزش عالي در ايران (80-1362)

دکتر مصطفي عمادزاده دکتر رحيم دلالي اصفهاني

دکتر نعمت الله اکبري

حسن کارنامه حقيقي

81.11.21

112

نقش هزينه مبادله برروي تورم ركودي در ايران در طي سالهاي (1379-1350)

دکتر مجيد صامتي

دکتر مرتضي سامتي

ابوالفضل جنتي مشکاني

81.12.5

113

بررسي عوامل (پولي و غير پولي) مؤثر بر تورم در ايران (1379-1338)

دکتر سعيد صمدي

دکتر مصطفي عمادزاده

بهار حافظي

81.12.24

114

تعيين الگوي بهينه فعاليتهاي واحد گاوداري؛ با رهيافت مدل برنامه‌ريزي خطي پويا (1381-1377)

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر سعيد صمدي دکتر نعمت الله اکبري

مصطفي دين محمدي

82.6.10

115

اثرات ايجاد همگرايي اقتصادي بين ايران و بلوکهاي اقتصادي ؛کاربرد مدل جاذبه

دکتر حسن کلباسي

دکتر سيد کميل طيبي

صالح طاهري حسن آبادي

82.6.22

116

اثرات الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بر صنايع مس ايران با رهيافت DRC (مطالعه موردي مجتمع مس سرچشمه کرمان)

دکتر نعمت الله اکبري

دکتر حسن کلباسي

زين العابدين صادقي گوغري

82.6.29

117

بررسي تاثيرات متقابل نظام بانکي ايران و متغيرهاي کلان اقتصادي (1379-1340)

دکتر رحيم دلالي اصفهاني

دکتر مرتضي سامتي

شهرام رئيسي دهکردي

82.6.31

118

تحليل همگرائي بهره‌وري كل عوامل توليد بين بخش‌هاي كشاورزي و صنعت در اقتصاد ايران (75-1345)

دکتر مصطفي عمادزاده دکتر کريم آذربايجاني

دکتر نعمت الله اکبري

مهدي رنجکش

82.6.31

119

پيش بيني روند نرخ ارز يكسان‎سازي شده در ايران: بكارگيري شبكه‎هاي عصبي مصنوعي (ANN) و مقايسه آن با روش‎هاي اقتصاد‎سنجي

دکتر ناصر موحدي ني دکتر خديجه نصراللهي

دکتر سيد کميل طيبي

معصومه کاظميني

82.8.28

120

بررسي تأثير هزينه هاي دولت در بخش كشاورزي بر كاهش فقر روستايي در كشور

دکتر خديجه نصراللهي

دکتر مجيد صامتي

عليرضا کرمي

82.10.28

121

بررسي تمايل به پرداخت بازديدکنندگان جاذبه هاي گردشگري (مطالعه موردي غار عليصدر همدان)

دکتر علي سوري

دکتر مجيد صامتي

عليرضا شريفان

82.11.14

122

تحليل فضايي و تقاضاي نيروي کار در ايران

دکتر کريم آذربايجاني

دکتر محسن رناني دکتر نعمت الله اکبري

سعيد شهيادي

83.4.2

123

بررسي سازگاري شاخصهاي نوين توسعه اقتصادي با آموزه هاي اسلامي

دکتر محمد واعظ برزاني

دکتر حسن کلباسي دکتر نعمت اله اکبري

وحيد افخمي ستوده

83.4.3

124

بررسي اثرات ماليات ارزش افزوده بر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران(1379-1338)

عبدالحسن ساسان

دکتر مجيد صامتي

عبدالعلي خان احمدي

83.7.28

125

پويايي سنجي و ماهيت تجارت درون صنعت: مورد ايران با كشورهاي ASEAN و چين (طي دوره 1997 تا 2000)

دکتر سعيد صمدي

دکتر کريم آذربايجاني دکتر حسن کلباسي

گل آرا ايزدي

83.8.20

126

بررسي عوامل موثر بر ادوار تجاري در اقتصاد ايران (1338 تا 1380)

دکتر رحيم دلالي اصفهاني

دکتر سعيد صمدي

محمد شاهرودي

83.8.30

127

تحليل تجربي كششهاي تقاضاي بنزين در ايران با استفاده از روشهاي همجمعي: دوره 81-1346

دکتر عليمراد شريفي

دکتر هوشنگ شجري

حميد مصدقي

84.1.23

128

بررسي نقش بنگاههاي كوچك در اشتغال ايران

دکتر صادق بختياري

دکتر مصطفي عمادزاده

ابراهيم نبيوني

84.4.8

129

تحليل شدت انرژي حمل نقل ريلي نسبت به حمل و نقل جاده‌اي عبدالحسين ساسان دکتر عليمراد شريفي دکتر مهدي نفر محمدمهدي قاسمي نژاد 84.4.8 130
بررسي توان رقابت هزينه اي صنعت فولاد کشور در نتيجه پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت (مطالعه موردي: شرکت ذوب آهن اصفهان) دکتر مصطفي عمادزاده دکتر سيد کميل طيبي دکتر کريم آذربايجاني سيد حسين ايزدي 84.4.28 131
بررسي روند تحولات هزينه مبادله و پيامدهاي آن در اقتصاد ايران (1380-1350) دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر محسن رناني سيد هومن علوي 84.6.30 132
تحليل اندازه و ساختار اشتغال غيررسمي شهري در استان قم دکتر رحيم دلالي اصفهاني دکتر محسن رناني دکتر سعيد صمدي سيد عارف رضواني 84.7.25 133
بررسي اثر جهاني شدن بر قيمت واقعي نفت: مورد مطالعاتي اوپك دکتر کريم آذربايجاني دکتر عليمراد شريفي دکتر سيد کميل طيبي مريم رضايي 84.7.26 134
ارزيابي اقتصادي استفاده از نيروگاههاي هيبريد خورشيدي در ايران دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر سيد محمدحسن فيض دکتر عليمراد شريفي ميثم کوچک زاده 84.7.30 135
تخمين تابع منافع نهايي ناشي از کاهش آلودگي هاي آبي، براي بخش ايراني خليج فارس (به روش ارزشيابي مشروط) مطالعه ي موردي شهر بندر عباس دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر مهدي نفر عباس جعفري تختي نژاد 84.10.25 136
تاثير آزادي اقتصادي بر رشد اقتصادي و درآمد سرانه (بررسي مقايسه اي بين کشورهاي منتخب) دکتر مجيد صامتي دکتر مرتضي سامتي روح اله شهنازي 84.10.26 137
بررسي پتانسيل صادراتي فولاد کارخانه ذوب آهن اصفهان دکتر سيد کميل طيبي دکتر مجيد صامتي ايمان احمد زاده 84.11.18 138
تجزيه تحليل بودجه در مناطق مختلف شهرداري اصفهان (با تاكيد بر تعادل و توان منطقه اي طي ده سال گذشته) عبدالحسين ساسان دکتر نعمت اله اکبري شادي کتيرايي 84.12.6 139
پيش بيني روند قيمت فولاد با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي ANN و مقايسه نتايج آن با روش ARIMA دکتر کريم آذربايجاني دکتر کيومرث آقايي بهروز پورميري 84.12.16 140
سهم بري عوامل توليد و رشد اقتصادي کاربرد الگوي برتولا در اقتصاد ايران(1338-1382) دکتر محمد واعظ برزاني دکتر رحيم دلالي اصفهاني محمدرضا شاطري اميري 84.12.17 141
تعامل بين همگرايي درآمدي و گسترش جريان هاي تجاري ميان ايران و بلوک هاي منتخب - دکتر سيد کميل طيبي دکتر محمد واعظ برزاني سيمين اکبري دهباغي 85.3.29 142
بهينه سازي سطح ذخاير بين المللي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي 83-1340 دکتر خديجه نصراللهي دکتر سيد کميل طيبي دکتر محمد واعظ برزاني امير جباري کهنه شهري 85.4.31 143
ارائه يک مدل اقتصادي براي بازار برق دکتر محمداسماعيل همداني گلشن دکتر عليمراد شريفي علي ناظمي اشني 85.6.26 144
تحليل هزينه- فايده پروژه متروي اصفهان عبدالحسين ساسان دکتر کريم آذربايجاني دکتر مهدي نفر هادي غريب 85.7.24 145
ارزيابي اقتصادي زيست محيطي کارخانه فولاد مبارکه براي ساکنين شهر اصفهان دکتر مهدي نفر دکتر کيومرث آقايي دکتر رحمان خوش اخلاق اصغر صالحي هادنگي 85.7.30 146
مدل توسعه ظرفيت نيروگاه هاي حرارتي: مطالعه موردي نيروگاه هاي حرارتي اصفهان دکتر رحمان خوش اخلاق دكتر مهدي معلم دکتر عليمراد شريفي دكتر سعيده كتابي نادر آخوندي يزدي 85.7.30 147
تجزيه شدت انرژي در صنايع کشور طي دوره زماني (1382-1374) دکتر مهدي صادقي دکتر عليمراد شريفي دکتر مهدي نفر زهرا دهقان شباني 85.10.16 148
بررسي رابطه‌ي متقابل اجزاي شاخص آزادي اقتصادي براي كشورهاي OECD و شبيه سازي مدلي براي ايران دکتر محسن رناني دکتر مرتضي سامتي مريم طباطبايي 85.12.21 149
بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر تجارت خارجي کشورهاي منتخب دکتر کريم آذربايجاني دکتر سيد کميل طيبي روح اله بابکي 86.7.28 150
اندازه گيري سطح سرمايه اجتماعي با تاکيد بر عنصر اعتماد اجتماعي دکتر محسن رناني دکتر نعمت اله اکبري دکتر هوشنگ شجري محمدميثم کريمي 86.7.28 151
رهيافت شبکه هاي عصبي مصنوعي (ANN) در پيش بيني قيمت برخي محصولات پروتئيني (گوشت مرغ و تخم مرغ) در ايران دکتر سيد کميل طيبي دکتر کريم آذربايجاني ليلي بياري 86.7.29 152
تخمين تابع تقاضاي خدمات درماني در شهر کاشان دکتر مرتضي سامتي دکتر مصطفي عمادزاده دکتر خديجه نصرالهي زهرا محمدزاده 86.7.30 153
تأثير كنترل‌ سرمايه بر بحران هاي ارزي در كشورهاي در حال توسعه دکتر خديجه نصرالهي دکتر سيد کميل طيبي دکتر هوشنگ شجري عباس محمدزاده 86.10.11 154
تخمين تابع تقاضاي نهاده هاي توليد در صنايع شيميايي ايران براي دوره زماني1373 تا 1382 دکتر سعيد صمدي دکتر عليمراد شريفي عزيز احمدزاده 86.10.24 155
تاثير تسهيلات صنعتي بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت و معدن (در تمام استان هاي کشور) دکتر هوشنگ شجري دکتر سعيد صمدي دکتر محمد واعظ برزاني محمد اکبري گلنگدري 86.10.25 156
تأثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر توسعه بورس اوراق بهادار (مطالعه موردي ايران) دكتر سيد عباس هاشمي دکتر مرتضي سامتي دکتر سعيد صمدي عاطفه بهرامي 86.11.30 157
بهينه‌يابي حمل و نقل گازوئيل (نفت‌گاز) از پالايشگاه‌ها و مبادي ورودي کشور به انبارهاي اصلي شرکت ملي نفت ايران دکتر سعيده کتابي عبدالحسين ساسان دکتر کريم آذربايجاني مهدي شمس خامنه 86.12.7 158
اثرات الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت بر رقابت پذيري محصولات شرکت فرآورده هاي نسوز ايران دکتر سيد کميل طيبي دکتر کريم آذربايجاني زهرا شاه محمدي 86.12.25 159
پيش بيني شاخص قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رويکردي بر تحليل تكنيكي دكتر ناصر ايزدي نيا دکتر سعيد صمدي مهتاب داورزاده 86.12.25 160
تحليل روابط علي بين متغيرهاي کلان اقتصادي به منظور کاهش نرخ بهره در ايران با روش نقشه علّّي بيزين (BCM) دکتر رحيم دلالي اصفهاني دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر مرتضي سامتي زهره شيراني فخر 87.3.1 161
اثرات كمك هاي خارجي بر رفتار مالي دولت در كشورهاي منتخب در حال توسعه عبدالحسين ساسان دکتر سيد کميل طيبي دكتر صادق بختياري حجت ايزدخواستي 87.4.12 162
تئوري رشد شومپيتري در اقتصاد ايران: يک تحليل پويا دکتر نعمت اله اکبري دکتر رحيم دلالي اصفهاني ياثر يلاغي اينالو 87.6.13 163
تخمين تابع تقاضاي بنزين در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران طي دوره زماني 1372تا1385 دکتر سعيد صمدي دکتر مرتضي سامتي ازاد خانزادي 87.6.24 164
مدل اقتصاد کلان‌سنجي ايران: رويکرد جايگزيني يورو با دلار آمريکا در مبادلات بين‌المللي دکتر محمد واعظ برزاني دكتر احمد شعباني دکتر سيد کميل طيبي مهدي يزداني 87.6.30 165
تعيين اولويت سرمايه گذاري صنعتي در استان يزد (سالهاي 1379 و 1384) دکتر نعمت اله اکبري دکتر کريم آذربايجاني محمد ثقفي 87.6.30 166
مطالعه مکان يابي استقرارکارخانه هاي قند و شکر در استان آذربايجان غربي دكتر حسين پيراسته دکتر کريم آذربايجاني سيد محمد حسيني 87.7.6 167
برآورد تمايل به پرداخت مصرف کنندگان براي افزايش کيفيت نان در سال 1386 (مطالعه موردي شهر اصفهان) دکتر رحمان خوش اخلاق دكتر مجيد صامتي دکتر نعمت اله اکبري آمنه شهيدي 87.7.16 168
اثر كيفيت نيروي كار بر رشد اقتصادي در منتخبي از كشورها دکتر رحيم دلالي اصفهاني دکتر سعيد صمدي دكتر مصطفي عمادزاده فرزانه محمدي سفيددشتي 87.7.21 169
تجزيه و تحليل منابع درآمدي شهرداري اصفهان و بررسي اثرات آن بر بخش مسکن (رهيافت اقتصادسنجي فضايي) عبدالحسين ساسان دکتر نعمت اله اکبري ناهيد توسلي كجاني 87.7.24 170
آزمون کارايي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از قاعده فيلتر دكتر زهرا نصراللهي دکتر سعيد صمدي امين زاهدمهر 87.7.27 171
مخارج دولت و منابع تامين مالي آن از منظر رشد حقيقي اقتصاد ايران در دوره زماني(1386-1338) دکتر سيد کميل طيبي دکتر مرتضي سامتي سميه حيدري 87.7.27 172
اندازه گيري تجارت درون صنعت و تجارت درون صنعت نهايي در کالاهاي منتخب صنعت پتروشيمي ايران دکتر کريم آذربايجاني محمدحسين اديب دکتر محمد واعظ برزاني اميرحسين جنتي 87.9.9 173
اثر جهاني­شدن اقتصاد بر توزيع درآمد در کشورهاي OECD (شبيه­سازي مدلي براي ايران) دكتر مصطفي عمادزاده دکتر مرتضي سامتي محمد خيرآبادي 87.11.21 174
تأثير گسترش تجارت الكترونيك از طريق اينترنت بر جريان­هاي تجاري دكتر حسين كريمي دکتر خديجه نصرالهي دكتر مهدي نفر سيد رضا ميرعسكري جيلداني 87.11.26 175

رشته توسعه و برنامه ريزي اقتصادي

عنوان پايان نامه

استاد مشاور

استاد راهنما

نام و نام خانوادگي

تاريخ دفاع

رديف

بررسي آثار افزايش درآمدهاي نفتي بخش كشاورزي: مورد بيماري هلندي در اقتصاد ايران

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر صادق بختياري

زهرا حقي

80.6.24

1

بررسي ظرفيت‌ها و شناسايي اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي در استان مازندران

دکتر حسين پيراسته

دکتر محسن رناني

علي اصغر اژدري

80.6.31

2

بحران آب و ضرورت توجه به مديريت تقاضاي آب شهري(مطالعه موردي شهر تهران)

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر سعيد صمدي

سيد حسين هاديزاده خيرخواه

80.10.30

3

بررسي عوامل اقتصادي موثر بر شاخص قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

دکتر مرتضي سامتي

دکتر هوشنگ شجري

محمدعلي حيدري

80.11.20

4

تحليلي ساده از ركود(بيكاري) مداوم در اقتصاد پولي مطالعه موردي: اقتصاد ايران

دکتر هوشنگ شجري دکتر سيد کميل طيبي

دکتر رحيم دلالي اصفهاني

همت ستاررستمي

80.11.21

5

ارزيابي مزيت نسبي توليد و صادرات نخود در ايران(مطالعه موردي استان كرمانشاه)

دکتر کريم آذربايجاني

دکتر حسين پيراسته

صباح عباسي

80.12.20

6

اندازه دولت و رشد اقتصادي در ايران(1377-1338)

دکتر عبدالحسين ساسان

دکتر صادق بختياري

رضا نصيري

81.2.4

7

بررسي كشش‌هاي تقاضاي صادرات فرش دستباف ايران به اتحادية اروپـا بــا استفــاده از روش Panel data طي سال‌هاي 78 – 1338

دکتر ابراهيم گرجي

دکتر هوشنگ شجري

مرجان قوامي

81.3.22

8

توزيع درآمد و امنيت غذايي در استان همدان(78 ـ 1368)

دکتر صادق بختياري

دکتر مصطفي عمادزاده

فرهاد کرم

81.5.30

9

بررسي اشتغال‌زايي بخش مسكن و نقش آن در توسعه اقتصادي استان اصفهان

دکتر حسين پيراسته

دکتر مجيد صامتي

مهدي مجيد نراقي

81.6.23

10

تخمين تابع تقاضاي مسكن شهري بهارستان با استفاده از مدل قيمت هدانيك

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر مجيد صامتي

آرش سلطانيان

81.6.24

11

بررسي تغييرات كمي اشتغال بخشهاي مختلف اقتصادي از طريق تحليل جداول داده ـ ستانده در اقتصاد ايران در دوره زماني (1373-1348)

دکتر علي اصغر بانوئي

دکتر حسين پيراسته

آرام دادفر

81.6.27

12

تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري صنعتي استان گيلان بر اساس روش تحليل ساختاري

دکتر عليمراد شريفي

دکتر حسين پيراسته

سعادت طباطبائي کلور

81.6.31

13

اثر تورم بر رشد درونزاي اقتصاد ايران(در فاصلة سالهاي 1338-1378)

دکتر مصطفي عمادزاده دکتر نعمت الله اکبري

دکتر رحيم دلالي اصفهاني

محمدمهدي مجاهدي مؤخر

81.7.-

14

بررسي اقتصادي و تعيين اولويتهاي سرمايه گذاري صنعتي در اقتصاد ايران

دکتر مصطفي عمادزاده

دکتر کريم آذربايجاني

شکيلا فرخنده تهراني

81.11.7

15

بررسي و امكان سنجي (اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) اقامتگاه مناسب گردشگري مطالعه موردي شهر اصفهان

دکتر حسن کلباسي

دکتر نعمت الله اکبري

نويد جمشيدي

81.11.30

16

آثار يكسان سازي نرخ ارز بررشد محصولات كشاورزي

دکتر محمد واعظ

دکتر مرتضي سامتي

غلام خليقي

82.1.25

17

تاثير پايه‌هاي مالياتي بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي

دکتر مجيد صامتي

دکتر مرتضي سامتي

محمد حسين زادگان

82.1.26

18

بررسي اثرات عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) بر روي عملكرد صنعت بيمه كشورهاي در حال توسعه: رهنمود هايي براي صنعت بيمه ايران

دکتر عليمراد شريفي

دکتر کريم آذربايجاني

حسن متشرعي

82.2.8

19

تخصيص بيهنه سرمايه گذاري درزيربخشهاي صنعتي كشور

دکتر سيد کميل طيبي

دکتر کريم آذربايجاني

امين صنيعي

82.2.8

20

تعيين اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخشهاي اقتصادي استان ايلام با استفاده از تشكيل جدول داده–ستانده منطقه‌اي به روش (GRIT)

دکتر کريم آذربايجاني

دکتر حسين پيراسته

بهرام حکمت

82.7.28

21

واسطه هاي مالي و رشد اقتصادي در ايران

دکتر محمد واعظ برزاني

دکتر رحيم دلالي اصفهاني

رضا رفيعي کرهرودي

82.12.9

22

برآورد كارآيي تكنيكي صنعت سيمان در ايران به روش DEA دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر عليمراد شريفي فرزاد فرخ پيام 82.12.18

23

کاربرد و سازگاري رشد درونزا در اقتصاد ايران مدل کينگ – ريبلو

دکتر سعيد صمدي

دکتر رحيم دلالي اصفهاني

احسان عسکري

82.12.20

24

سنجش كارايي تكنيكي شركتهاي توزيع برق ايران با استفاده از روش DEA

دکتر کيومرث آقايي

دکتر عليمراد شريفي

احمد لطفي مزرعه شاهي

82.12.26

25

تخمين تابع قيمت هدانيک مسکن؛ يک رهيافت اقتصاد سنجي فضايي- مطالعه موردي شهر مشهد

دکتر نعمت اله اکبري

دکتر مصطفي عمادزاده

سيد علي رضوي

83.3.4

26

الگوهاي رشد درونزا و كاربرد هاي آنها در اقتصاد ايران

دکتر مصطفي عمادزاده دکتر سيد کميل طيبي

دکتر رحيم دلالي اصفهاني

علي اکبر صادقي

83.10.16

27

تجزيه و تحليل تابع تقاضاي واردات محصول آهن و فولاد براي دوره 80-1342

دکتر مصطفي عمادزاده دکتر سيد کميل طيبي

دکتر کريم آذربايجاني

محمدمهدي زاهدي

83.10.21

28

تخمين تابع توليد صنعت نساجي(ريسندگي و بافندگي)در استان اصفهان

دکتر کيومرث آقايي

دکتر رحمان خوش اخلاق

محمدرضا ابراهيم نجف آبادي

83.11.3

29

تحليل اثرات تورمي ناشي ازخذف يارانه‌هاي انرژي در ايران

دکتر مهدي صادقي

دکتر عليمراد شريفي

عابدين قاسمي

83.11.17

30

بررسي بهره وري بانك ها از نظر نيروي كار، سرمايه و مديريت به روش DEA مطالعه موردي بانك رفاه استان چهارمحال و بختياري طي دوره (82-1380)

دکتر رحيم دلالي اصفهاني

دکتر مهدي نفر دکتر هوشنگ شجري

اصغر کياني

84.1.28

31

اندازه گيري و تحليل كارآيي فني در صنعت نساجي ايران با استفاده از روش DEA در سالهاي 1373 لغايت 1380

دکتر کريم آذربايجاني

دکتر حسين پيراسته

سيد مجيد مرتضوي

84.1.28

32

ارزيابي عملكرد و پيامدهاي كلان اقتصادي خصوصي سازي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران

دکتر هوشنگ شجري دکتر محسن رناني

دکتر رحمان خوش اخلاق

غلامحسن زرين قلم

84.1.29

33

استخراج جدول داده – ستانده به روش GRIT و كاربرد آن براي تحليل بخش نيروي انساني استان يزد

دکتر مجيد صامتي

دکتر رحمان خوش اخلاق

مجيد دهقاني زاده

84.2.19

34

کاربرد تئوري مقدار بهينه پول در ايران

دکتر محمد واعظ برزاني

دکتر رحيم دلالي اصفهاني

محمدسعيد قياس وند

84.2.28

35

اندازه‌گيري كارايي فني فعاليت‌هاي عمران شهري (با استفاده از روش DEA: مورد مطالعه استان همدان)

دکتر کيومرث آقايي

دکتر نعمت اله اکبري

نيره بصيري پارسا

84.3.9

36

برآورد تابع تقاضاي کار در کارگاههاي بزرگ صنعتي ايران دکتر سعيد صمدي دکتر مصطفي عمادزاده نعمت اله اميري 84.6.22 37

تاثيرات اقتصادي گسترش پول الکترونيک با تاکيد بر سياست هاي پولي بانک مرکزي

دکتر علي صنايعي دکتر خديجه نصراللهي

دکتر هوشنگ شجري

علي اصغري

84.6.23

38
تحليل ناكارايي x بنگاههاي عمومي مطالعه موردي: بانكهاي رفاه استان اصفهان (1383-1381) محمدحسن مشرف جوادي دکتر محسن رناني دکتر مرتضي سامتي مريم فراهاني 84.6.28 39
بررسي تأثير هزينة مبادله بر سرمايه گذاري خصوصي ايران دورة: 1381-1350 دکتر مرتضي سامتي دکتر سعيد صمدي دکتر صادق بختياري رخساره باباجعفري 84.6.28 40
قابليت پيش بيني قيمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران دکتر مهدي ابزري دکتر محمد واعظ برزاني سيد جواد جمالي 84.6.30 41
اندازه گيري سرمايه انساني و سهم آن در رشد اقتصادي ايران دکتر نعمت اله اکبري دکتر صادق بختياري دکتر مصطفي عمادزاده مليحه خدامي عباسيه 84.7.27 42
يکپارچگي اقتصادي و پتانسيل تجاري صنعت فولاد: مشارکت ايران و بلوک هاي منتخب دکتر سيد کميل طيبي دکتر کريم آذربايجاني مريم فراش زاده 84.7.27 43
تحليل تابع مشترك محصولات شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ( 1383 - 1354) دکتر سيد کميل طيبي دکتر شاپور محمدي دکتر کريم آذربايجاني مرضيه ناظم زاده 84.7.27 44
ارزيابي توان و توازن مناطق مختلف شهر اصفهان در ارائه خدمات شهري دکتر حسين پيراسته عبدالحسين ساسان دکتر نعمت اله اکبري شاداب مظاهري نيا 84.9.3 45
تخمين تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش صنعت کشور دکتر عليمراد شريفي دکتر کريم آذربايجاني دکتر مهدي نفر عبدالناصر شجاعي 85.4.14 46
اثرات متقابل آزادي سياسي و آزادي اقتصادي دکتر مرتضي سامتي دکتر عنايت اله يزداني دکتر مجيد صامتي سيد جعفر رجايي 85.4.20 47
بررسي اقتصادي و تعيين اولويت‌هاي سرمايه گذاري صنعتي در استان کردستان دکتر کريم آذربايجاني دکتر نعمت اله اکبري دکتر کيومرث آقايي زاهد مرادي 85.4.17 48
رشد بهينه اقتصادي پايا و هزينه هاي عمومي در ايران: يک تحليل پويا دکتر مرتضي سامتي دکتر محسن رناني دکتر رحيم دلالي اصفهاني رضا اسمعيل زاده سياه پيراني 85.6.20 49
بررسي نظري اثرات متقابل جمعيت و رشد اقتصادي با تأکيد بر تحولات باروري و مرگ و مير در ايران دکتر مصطفي عمادزاده دکتر کريم آذربايجاني دکتر رحيم دلالي اصفهاني صمد آهنگرزنوزي 85.6.28 50
امکان سنجي پيوستن ايران به WTO از منظر شاخص هاي آزادي اقتصادي دکتر کريم آذربايجاني دکتر مرتضي سامتي مرضيه طاهري 85.7.25 51
رتبه بندي توسعه يافتگي شهرستان‌هاي استان اصفهان: كاربرد منطق فازي دکتر نعمت اله اکبري دکتر بهزاد ميرزائيان دکتر حسين پيراسته محسن هوشيار 85.7.30 52
بررسي تاثيرات متقابل بين توسعه بازارهاي مالي و رشد اقتصادي با تاكيد بر نقش بازار سهام دکتر خديجه نصرالهي دکتر سعيد صمدي مرتضي کرمعليان سيچاني 85.7.30 53
ارائه يک مدل بهينه براي استخراج نفت:مطالعه موردي ايران دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر عليمراد شريفي دکتر خديجه نصرالهي مريم نوري 85.12.16 54
نرخ بهينه ماليات و مخارج دولتي در چارچوب الگوي سه بخشي رشد درونزا- مدل ايران دکتر مرتضي سامتي دکتر سيد کميل طيبي دکتر رحيم دلالي اصفهاني مهراب کيارسي 86.6.17 55
مكانيسم قيمت گذاري انتقال انرژي الكتريكي (شبكه برق ايران) دكتر محمداسمعيل همداني گلشن دکتر کيومرث آقايي دکتر عليمراد شريفي دکتر رحمان خوش اخلاق بابك صفاري 86.6.24 56
اقتصاد زيرزميني ايران و رابطه آن با اقتصاد رسمي: آزمون عليت گرنجر دکتر مرتضي سامتي دکتر مجيد صامتي علي دلائي ميلان 86.6.26 57
ارزيابي مزيت نسبي توليد و صادرات سيب درختي در شهرستانهاي منتخب استان آذربايجان غربي(اروميه، خوي و سلماس) دکتر سيد کميل طيبي دکتر هوشنگ شجري دکتر خديجه نصرالهي محمدرضا فروتن 86.6.28 58
بررسي نظري و تجربي نرخ ترجيح زماني- مطالعه موردي اقتصاد ايران (1383-1351) دکتر رسول بخشي دکتر رحيم دلالي اصفهاني جعفر حسيني 86.7.14 59
بررسي رابطه بين نابرابري توزيع درآمد و رشد اقتصادي در کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي (2005 – 1960 ميلادي) دکتر سيد کميل طيبي دکتر حسين پيراسته الهام ورقائي 86.7.29 60
برآورد رشد بهره وري کل عوامل توليد بابكارگيري توابع هزينه انعطاف پذير مطالعه موردي صنعت پتروشيمي ايران (1384-1377) دکتر کريم آذربايجاني دکتر مهدي صادقي دکتر عليمراد شريفي دکتر مهدي نفر احمد يوسفي 86.7.29 61
بررسي اثر سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر تجارت خارجي کشورهاي منتخب دکتر نعمت اله اکبري دکتر عليرضا مامن پوش دکتر رحمان خوش اخلاق دکتر کيومرث آقايي غلامرضا رضائي 86.7.30 62
تجزيه و تحليل تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي از ديدگاه داوطلبان کنکور سال 87-1386 استان لرستان (مطالعه موردي شهر خرم آباد) دکتر مصطفي عمادزاده دکتر نعمت اله اکبري بهزاد ملکي حسنوند 86.10.3 63
تأثير تجارت خارجي و سرمايه انساني بر بهره وري عوامل توليد و رشد اقتصادي در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي دکتر سيد کميل طيبي دکتر مصطفي عمادزاده آزيتا شيخ بهائي 86.10.5 64
تعيين الگوي بهينه کشت محصولات زراعي در يک مزرعه (رهيافت برنامه ريزي رياضي تصادفي) دکتر کيومرث آقايي دکتر مصطفي عمادزاده مهدي زاهدي کيوان 86.10.17 65
رتبه بندي مناطق مختلف شهر شيراز از لحاظ درجه توسعه يافتگي دکتر مصطفي عمادزاده دکتر جعفر قادري دکتر نعمت اله اکبري دکتر صادق بختياري محسن منفرديان سروستاني 86.10.18 66
فراريت بازارسهام بر سرعت گردش و تقاضاي پول در ايران دکتر سعيد صمدي دکتر خديجه نصرالهي محمدعلي نجيبي اشکذري 86.10.22 67
ارزيابي مقايسه اي تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي دکتر کريم آذربايجاني دکتر حسين پيراسته اعظم حسيني بالام 86.11.22 68
برآورد تابع عرضه صادرات زعفران ايران طي دوره (1383 – 1358) با استفاده از رهيافت خود رگرسيون برداري دکتر نعمت اله اکبري دکتر سعيد صمدي مريم ايزدي 87.1.31 69
تأثير درآمدهاي نفتي بر قيمت بخش مسکن دراستان هاي ايران طي دوره زماني1385-1375 دکتر سيد کميل طيبي دکتر عليمراد شريفي دکتر مهدي نفر سعيد همايوني راد 87.6.31 70
تخمين تابع تقاضاي اکوتوريسم (مطالعه موردي: استان گيلان) عبدالحسين ساسان عليرضا وزيري دکتر رحمان خوش اخلاق سميه كريمايي 87.7.6 71
پيامدهاي ضعف حقوق مالکيت فکري در اقتصاد ايران عبدالحسين ساسان دكتر عليرضا فصيحي زاده دكتر مجيد صامتي اكرم بخشي دستجردي 87.7.27 72
اثر نوسان­هاي نرخ ارز بر جريان­هاي تجاري در ايران با تکيه بر مدل جاذبه دكتر حسين كريمي هسنيجه دکتر سيد کميل طيبي دکتر خديجه نصرالهي اميرعباس مختارشاهي ثاني 87.7.30 73
اثر سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي در استانهاي ايران (84-1379) دكتر رزيتا مؤيدفر دکتر محسن رناني حسن دليري چولابي 87.11.2 74
تأثير سياست هاي مالي بر رشد اقتصادي ايران در چارچوب الگوي بارو (1385-1375) دکتر محمد واعظ برزاني دكتر مهدي نفر دکتر رحيم دلالي اصفهاني عبدالرحيم ايرا 87.12.4 75

1  2  3  >