تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/10/81

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

نام و نام خانوادگي : عبدالعلي تجرد

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر حسين هرسيج

رهبري سياسي اسراي ايراني در عراق

چكيده

دراين پژوهش چهار نمونه از رهبريهاي درون اردوگاههاي اسراي ايراني درعراق ازسه جنبه شخصيت ، نقش وعملكرد مورد بررسي قرار گرفته وميانگين اطلاعات نمونه ها با هم مقايسه شده است.

جهت بدست آمدن اطلاعات ، پرسشنامه اي مركب از53 سوال گزينه اي وسه سوال تشريحي تهيه شده وبين نمونه آماري شامل 150 نفر از آزادگان كه به صورت در دسترس وتصادفي انتخاب شده اند، توزيع شده است. فرضيه پژوهنده دراين تحقيق بيانگر تعامل نقش ، عملكرد وشخصيت رهبر در ميزان پذيرش و موفقيت وي بوده است .