تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 28/8/81

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر حسين هرسيج

نام و نام خانوادگي : مهرداد رسولي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمدعلي بصيري

تأثير سازمانهاي بين المللي غير دولتي بر تغيير ساختار نظام بين الملل

چكيده

شكل گيري جامعه مدني جهاني دستاوردي جديد در نظام بين الملل است و اصول عمده آن عبارتست از : كاستن محوريت دولتها ، تأكيد بر نقش سازمانهاي غير دولتي و جنبش هاي جديد اجتماعي، اتصال بين امور داخلي و بين المللي ، ترتيبات جديد جهاني در راه استقرار صلح و كاستن از مصايب جهاني كه ابعاد بين المللي يافته اند. اين فرايند توسط گسترش ارتباطات جهاني ، پيشرفتهاي فنّي ، افزايش اهميت نهادهاي بين المللي ، شركتهاي چند مليتي و جهاني شدن تشديد گرديده است.

در اين پژوهش مسائل مبتلا به دولت ـ ملّت كه بر آمده از موارد فوق است مورد بررسي قرار گرفته و تحقق دموكراسي جهاني در قالب نهادها ، جنبشهاي جديد و سازمانهاي بين المللي غير دولتي بررسي مي شود. در اين شرايط ، ظهور جنبشهاي اجتماعي كه به گونه اي متفاوت از احزاب سازمان يافته اند و هويتهاي غير طبقاتي نظير جنسيت و قوميت ر ا نمايندگي مي كنند هم محتوا و هم شكل سياست را تغيير داده اند و نوع جديدي از مشاركت سياسي را پايه ريزي كرده اند و درك جديدي از سياست ايجاد شده است. فعاليت سازمانهاي بين المللي غير دولتي در راستاي تحقّق اهداف جنبش انتفاضه فلسطين مطالعه موردي را در اين پژوهش براي آزمون فرضيه فوق تشكيل مي دهد.