تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/6/82

رشته و گرايش : علوم سياسي

استاد مشاور : دکتر سيد جواد امام جمعه زاده

نام و نام خانوادگي : عبدالوهاب علومي

دانشكده : علوم اداري و اقتصاد

استاد راهنما : دکتر محمدعلي بصيري

علل فروپاشي يوگوسلاوي سابق باتوجه به شواهد و رويدادهاي تاريخي و تاکيد بر جهاني شدن

چكيده

هدف از اين تحقيق، ترسيم تحولات يوگوسلاوي سابق و نحوه فروپاشي و تجزيه آن باتوجه به اوضاع داخلي آن کشور و همچنين شرايط و جو بين المللي است و اينکه کشور چندقومي يوگوسلاوي در اثر چه عواملي و چگونه دچار تجزيه و فروپاشي شده است.

اين تحقيق نشان مي دهد که مجموعه اي از عوامل داخلي و بين المللي در تجزيه يوگوسلاوي نقش داشته اند و در اين ميان نويسنده، نقش جهاني شدن را برجسته تر از ساير عوامل ديده و بيشتر به آن تاکيد دارد.

بطور کلي هدف از اين تحقيق اين بوده که بتوان در سياستهاي راهبردي و در تصميم گيريهاي کلان و ملي از آن استفاده نمود. (باتوجه به اين مساله که ايران هم کشوري متشکل از چند قوميت است). در اين تحقيق سعي شده به دو سؤال اصلي پاسخ داده شود:

1- علل فروپاشي يوگوسلاوي سابق چيست؟

2- آيا جهاني شدن نسبت به عوامل ديگر، تاثير بيشتري در تجزيه يوگوسلاوي داشته است؟

اين تحقيق براي پاسخ دادن به اين سؤالات درصدد آزمون اين فرضيه است که در تجزيه يوگوسلاوي مهم ترين عامل را مقوله «جهاني شدن» داشته است و يکي از نتايج و پيامدهاي جهاني شدن، واگرايي است و اين عامل در تجزيه يوگوسلاوي، بيشترين نقش را داشته است. هرچند همانطور که ذکر شد به ساير عوامل داخلي و خارجي مؤثر در تجزيه يوگوسلاوي از جمله نقش آمريکا و اتحاديه اروپا نيز پرداخته مي شود.